OZ 2003/2

76 ORGANIZACIJA ZNANJA 2003, LETN. 8, ZV. 2 Izvleèek S porastom digitalne tehnologije in posledično s pojavom novih medijev je predmet serijskih pub- likacij dobil neslutene razsežnosti. To je povzročilo širitev standarda za bibliografski opis serijskih publikacij ISBD(S) v standard za bibliografski opis serijskih publikacij in virov v nadaljevanju ISBD(CR), ki je z vpeljavo integriranih virov porušil ustaljeno dihotomijo serijskih in monograf- skih publikacij. V prispevku je predstavljeno uvajanje katalogizacijskih sprememb v Združenih državah Amerike, kjer so vodilne bibliografske skupnosti sinhrono vpeljale nov koncept bibliograf- skih virov ter poskrbele za harmonizacijo katalogizacijskih pravil in prakse. Kljuène besede katalogizacijska pravila; ISBD(CR); AACR2; bibliografski viri; serijske publikacije; viri v nad- aljevanju; integrirani viri; elektronski viri Abstract With the advance of digital technology and consequently with the appearance of new media, serial publications subject has achieved previously unforeseen possibilities. This has led to extending the International Standard for Bibliographic Description of Serials into the International Standard for Bibliographic Description of Serials and other Continuing Resources, which has, with the introduc- tion of integrating resources, resulted in having to abandon the usual dichotomy between serials and monographs. In the article, the introduction of new cataloguing practice in the United States of America is presented, where the leading bibliographic communities have simultaneously intro- duced a new concept of bibliographic resources and harmonised cataloguing rules and practice. Keywords cataloguing rules; ISBD(CR); AACR2; bibliographic resources; serials; continuing resources; inte- grating resources; electronic resources Gordana Popovi} Bo{kovi}, Biserka Fortuna Institut informacijskih znanosti (IZUM), Maribor kontaktni naslov: gordana.popovic @ izum.si biserka.fortuna @ izum.si ISBD(CR) Izzivi katalogizacije virov v nadaljevanju UVOD Sekcija za katalogizacijo pri Ifli skrbi vse od leta 1935 za poenoteno obdelavo knjižničnega gradiva po svetu. Od konca 60-ih let razvija v sodelovanju s knjižničarji z vse- ga sveta univerzalne mednarodne standarde za bibliograf- ski opis (ISBD). Za serijske publikacije je bil tak standard izdan leta 1977, revidiran pa desetletje za tem. Leta 1997 je bila ustanovljena delovna skupina za revizijo ISBD(S) 1 , da bi revidirala ISBD(S) za nove zahteve publikacij serijskega tipa ter uskladila spremembe s priročniki ISSN in AACR2. Končna oblika standarda je bila izdelana novembra 2000 na srečanju strokovnjakov teh treh skupin v Washingtonu. Po zadnjih popravkih končnega osnutka, objavljenega na Iflanetu, ter poskusih uskladitve z drugimi standardi na Iflini konferenci v Bostonu leta 2001, je po štirinajstih letih izšel dolgo pričakovani prenovljeni standard. Stalni odbor Sekcije za katalogizacijo pri Ifli je leta 2002 na podlagi revidiranega ISBD(S) iz leta 1988 izdal nov standard ISBD(CR), ki je konsistenten z revidiranim ISBD(M). VIRI V NADALJEVANJU – NOV KON- CEPT BIBLIOGRAFSKIH VIROV Projekt je bil mnogo več kot le revizija obstoječega bese- dila. Potekale so dolge razprave o redefiniranju ključnih pojmov in pravil, ki jih je bilo v skladu z novimi zahtevami digitalne družbe in novimi vzorci komunikacijskega posredovanja potrebno spremeniti. V končni verziji stan- darda smo dobili vsaj dve spremembi, ki sta po mnenju strokovnjakov revolucionarni. Izraz knjižničarsko gradivo je nadomestil širši izraz bibliografski viri , ki zaznamuje nov koncept virov serijskega tipa, poimenovanih viri v

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5