OZ 2003/2

64 ORGANIZACIJA ZNANJA 2003, LETN. 8, ZV. 2 ELEKTRONSKI ARHIV ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DOKUMENTOV Maksimiljan Gerke{ Institut informacijskih znanosti (IZUM), Maribor kontaktni naslov: maks.gerkes @ izum.si Izvleèek Prehod v elektronsko obliko publiciranja odpira in postopoma zaostruje vprašanje ohranjanja elektronskih virov, ki so dokaj neobstojni. Ohranjanje elektronskih virov je bilo do sedaj dokaj neuspešno, zato se poizkuša z elektronskimi arhivi, ki so sposobni ohranjati elektronske vire. Prispevek podaja shemo zasnove elektronskega arhiva za znanstvene in strokovne dokumente in obravnava možnosti ohranjanja zapisov zaradi opuščanja formatov zapisov in tehnologij za nji- hov prikaz. Relativno skromne izkušnje z elektronskimi arhivi v svetu in pri nas so narekovale problemski pristop k zasnovi elektronskega arhiva. Časovni okvir za elektronsko arhiviranje je sto in več let. Tak časovni okvir je za informacijske sisteme današnjega časa in metode njihovega snovanja doslej neizkustveno področje. Kljuène besede elektronski arhivi; znanstveni dokumenti; strokovni dokumenti; ohranjanje virov; zasnova; metoda Abstract The transition to electronic forms of publishing raises, and gradually aggravates, the issue of the preservation of electronic sources, which are rather fleeting. Preservation of electronic sources has been, thus far, rather unsuccessful. Therefore, attempts are being made to use electronic archives, which are capable of preserving electronic sources. The article presents a scheme for the design of an electronic archive for scientific and professional documents and discusses the possibilities of preserving records, in view of the abandonment of re- cord formats and technologies for their display. Due to the relatively little experience in electronic archives in Slovenia and elsewhere throughout the world, the problem approach to the design of the electronic archive is required. The time frame for electronic archiving is a hundred and more years. Such a time frame for current information systems and methods for their planning have not been, thus far, within our experience. Key words electronic archives; scientific documents; professional documents; preservation of sources; design; method UVOD Pritisk stroškov (npr. journal crisis ) povzroča iskanje novih oblik komuniciranja v znanosti in pospešuje razvoj elektronske oblike publiciranja. Iskanja so usmerjena tudi v publiciranje na internetu, kjer so pobude e-tiska , odprtih arhivov , odprtega dostopa in druge usmerile razvoj v repozitorije znanstvenih del, ki omogočajo ne le cenejše, ampak tudi nekatere nove oblike komuniciranja v znanosti. Naraščajoči stroški povzročajo tudi opuščanje klasičnih oblik publiciranja sive literature in stimulirajo elektron- sko obliko publiciranja. V zadnjih deset in nekaj letih se na osebnih računalnikih in delovnih postajah odlaga neizmerljiva količina različnih zapisov in zbirk podatkov. Le del teh zapisov in zbirk podatkov pa dobi svoje mesto tudi na internetu. V prenos zbirk podatkov na internet in v pripravo digitalnih zbirk na internetu s postopki digitalizacije so vložena neizmerljiva sredstva. Obstojnost virov je na internetu razmeroma kratka. Razvoj, katerega dinamika se neprestano povečuje, prinaša s seboj opuščanje tehnologij in formatov zapi-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5