OZ 2003/4

166 ORGANIZACIJA ZNANJA 2003, LETN. 8, ZV. 4 POKLICNA DEONTOLOGIJA, SAMOUREJANJE IN ETIKA V INFORMACIJSKI DRUŽBI 1 Jaques Berleur 2 Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix, B-5000 Namur kontaktni naslov: jberleur @ info.fundp.ac.be URL-naslov: http://www.info.fundp.ac.be/jbl Izvle~ek IFIP 3 se s poklicnimi deontološkimi kodeksi ukvarja že zadnjih deset let. Na podlagi teh izkušenj so se naučili marsičesa, kar je zelo verjetno uporabno na vseh tehničnih področjih, zlasti še, če je odpr- to vprašanje povezano z informacijsko družbo. Danes poudarjajo instrumente samourejanja v druž- bi, za katero velja, da so pravni instrumenti vezani na geografsko območje in torej niso globalni. Skupina IFIP-SIG9.2.2 je predlagala klasifikacijo nekaterih od teh instrumentov in jih analizirala. Na podlagi poklicnih deontoloških trditev in instrumentov za samourejanje je videti, da se določena področja ukvarjajo s pripravo splošnega okvirja za urejanje informacijske družbe. Večinoma velja, da se temu posveča zlasti etika. Zastavlja pa se tudi vprašanje, ali ne gre bolj za samozaščitni odnos kot za zaščito strank, kupcev ali državljanov. Kako v te trditve in instrumente vpeljati etično raz- mišljanje, ostaja izziv, ki ga bo treba uvrstiti na dnevni red Svetovnega vrha o informacijski družbi. Klju~ne besede poklicna etika; kodeksi; deontologija; samourejanje; IFIP Abstract IFIP (International Federation for Information Processing) has been working on professional codes of deontology for the last 10 years. Lessons have been derived from that experience and most pro- bably are applicable in the general field of engineering, especially when the pending question is related to the information society. Today there is an emphasis on instruments of self-regulation in a society where it is said that legal instruments are territorial and not global. IFIP-SIG9.2.2 has pro- posed a classification of some of those instruments and made their analysis. From those profe- ssional deontological statements and those self-regulating instruments, specific domains appear as a general preoccupation for building a framework for regulating the information society. Most of the time, it is considered as an ethical preoccupation. The question may be raised if it is not more a self- protecting attitude than a protection of the customers, clients or citizen. How to introduce ethical consideration in those statements and instruments remains a challenge to be examined in the agenda of the World Summit on the Information Society. Keywords professional ethics; codes; deontology; self-regulation; IFIP POKLICNA ETIKA V TEHNIKI IN ZNANOSTI Izraz poklicna deontologija še ni povsem zasidran v angleški terminologiji. Lahko je enakovreden drugim izrazom, kot so kodeks vedênja, smernice, načela ... Deontologija se pogosto nanaša na Kantovo teorijo, uporablja pa se večinoma na latinskem področju, med- tem ko je izraz etika bolj razširjen v nekaterih krogih, zlasti na anglosaškem področju; vendar pa nekateri za- govarjajo stališče, da se etika nanaša na posameznika, poklicno vedênje pa se lahko določi na ravni poklica, npr. za zdravnike, odvetnike, arhitekte, inženirje ... Izrazje še zdaleč ni ustaljeno. Pomembnost etike se dejansko zdi očitna. V to nas pre- pričajo viri in organizacije s področja etike (Ethics Re- sources and Organizations) na spletnih straneh Instituta inženirjev elektrotehnike in elektronike (Institute of Electrical and Electronical Engineers, IEEE) ali pa viri, izdelki in storitve Nacionalnega instituta za etiko v teh- niki (National Institute for Engineering Ethics, NIEE). Posvetimo se spletnim stranem Online centra za etiko v tehniki in znanosti (Online Ethics Center for Engineering

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5