OZ 2004/2

84 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 2 “DIGITALNA KNJIŽNICA” SVETOVALNEGA KOMITEJA ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO PITAC Zbirka dokumentov, ki jo najdemo na spletnem naslovu komiteja PITAC (President’s Information Technology Advisory Committee) http://www.hpcc.gov/pitac/, je neka vrsta digitalne knjižnice. 1 Komite PITAC je bil ustanovljen leta 1997 in sestavljajo ga vrhunski strokovnjaki za informacijsko tehnologijo iz podjetij in univerz. Njihovi nasveti in priporočila za pred- sednika, Kongres in zvezne agencije o tem, kako ohraniti ameriško prevlado na področju informacijskih tehnologij, so rezultat njihovega popolnoma neodvisnega razmišlja- nja in socialno-političnih prepričanj. V poročilu za predsednika ZDA Raziskave informacijske tehnologije: naložbe v našo prihodnost je leta 1999 komite PITAC izoblikoval vizijo, na katere načine bo informacijska tehnologija upravljala razvoj v 21. stoletju. Komite je prepo- znal naslednjih 10 vitalnih področij za usodo ameriške nacije: • preoblikovanje načina komuniciranja, • preoblikovanje načina rokovanja z informacijami, • preoblikovanje načina učenja, • preoblikovanje zdravstvenega skrbstva, • preoblikovanje trgovine, • preoblikovanje dela, • preoblikovanje projektiranja in izgradnje stavb, izde- lave avtomobilov itd., • preoblikovanje vodenja raziskav, • preoblikovanje razumevanja okolja, • preoblikovanje upravljanja države. Sklepna misel komiteja PITAC je, da so za bodočnost ZDA najpomembnejše čim večje naložbe v raziskave na področju informacijskih tehnologij. V poročilu Raziskave informacijske tehnologije: naložbe v našo prihodnost se komite zavzema za politične odločitve in raziskave, ki bodo v pomoč naciji pri razumevanju vpliva informacijske tehnologije na družbo. Na spletni strani PITAC-a poleg pravkar omenjenega poročila najdemo v tem hipu tudi naslednjih 6 poročil: • Reševanje digitalne ločnice: informacije, dostop in priložnosti (februar 2000), • Preoblikovanje dostopa do zvezne vlade z informacij- sko tehnologijo (september 2000), • Razvoj odprte kode programske opreme za napredno računalništvo (oktober 2000), • Digitalne knjižnice: univerzalni dostop do človeškega znanja (februar 2001), • Preoblikovanje zdravstvenega skrbstva z informacij- sko tehnologijo (februar 2001), • Uporaba informacijske tehnologije pri preoblikovanju načina učenja (februar 2001). Za prikaz sem izbral dve poročili: • Reševanje digitalne ločnice: informacije, dostop in priložnosti [1], • Digitalne knjižnice: univerzalni dostop do človeškega znanja [2]. Reševanje digitalne ločnice: informacije, do- stop in priložnosti Srce diskusije o digitalni ločnici je tisti del prizadevanj komiteja PITAC, ki se tiče vprašanja golega obstoja na- cije. Bistvenega pomena je zagotoviti slehernemu Ameri- čanu dostop do informacijske infrastrukture ter relevantna orodja in veščine, ki so potrebni za popolno sodelovanje v informacijski dobi. Eden glavnih sklepov se glasi, da je treba premostiti pre- pad med tistimi, ki informacije imajo, in tistimi, ki jih nimajo - tako, da se slednjim omogoči dostop do informa- cijske infrastrukture. Reševanje informacijske neenakosti je skratka nacionalni imperativ. Ugotovitve in priporočila komiteja PITAC v zvezi z reše- vanjem digitalne ločnice so: • Posamična neorganizirana prizadevanja zelo malo pri- spevajo k reševanju digitalne ločnice in je potrebna inici- ativa, artikulacija ciljev in strategij na nacionalni ravni. • V razvoj uporabe informacijske tehnologije morajo biti vključene vse družbene skupine in jo je treba uporabljati za reševanje realnih problemov vseh teh družbenih skupin.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5