OZ 2004/4

M 179 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 4 Prvi poizkus je bil izveden v začetku devetdesetih let, ko je skupina čeških katalogizatorjev poskušala kreirati nova češka katalogizacijska pravila, ki bi združevala tako češ- ko tradicijo kot tudi priporočila Ifle. S tem so se ukvarjali približno dve leti, vendar niso uspeli pripraviti novih, splošno sprejetih pravil. Katalogizatorji so zaključili, da bi bilo za Češko najbolje, da se priključi večini, se pravi, da sprejme že obstoječa katalogizacijska pravila. Na to odločitev ni vplivalo samo število obstoječih zapisov v tujih bazah podatkov, pač pa tudi potreba po pravilih za katalogiziranje npr. novih posebnih vrst dokumentov ali normativnih značnic, kar so katalogizatorji v dotedanjih čeških pravilih pogrešali. Poleg tega se je AACR2 od- likoval z vrsto prednosti: gre za kompleksna, dosledna pravila, katerih uporaba je zelo razširjena, zagotovljeno pa je tudi dobro sprotno preverjanje. 2. NA POTI DO UPORABE AACR2 Čas je pri uvajanju AACR2 igral zelo pomembno vlo- go. Treba je bilo ravnati hitro. V zelo kratkem obdobju je bilo treba izpeljati in uveljaviti rešitve, povezane s standardi (pravila in format), saj so bili standardi osnova češkega centralnega kataloga, imenovanega CASLIN – češko in slovaško informacijsko omrežje (Czech and Slovak Library Information Network; to je bil projekt, financiran iz sredstev iz tujine). Čas je bil pomemben dejavnik tudi pri do takrat opravljeni strojno čitljivi ka- talogizaciji. Obdobje tovrstnega katalogiziranja je bilo namreč dokaj kratko, kar je imelo dve pomembni posle- dici: bolj ali manj skromne tovrstne izkušnje katalogiza- torjev in, na srečo, tudi razmeroma majhno število na ta 1. UVOD Uvajanje AACR2 ( Anglo-ameriška katalogizacijska pravila, 2. izdaja; Anglo-American Cataloguing Rules, 2 nd edition) v čeških knjižnicah je bilo tesno povezano z avtomatizacijo katalogiziranja, ki se je na Češkem začela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Prvi koraki v avtomatizicijo konec osem- desetih let so temeljili na kombinaciji starejših čeških katalogizacijskih pravil, deloma izoblikovanih še pred pojavom Mednarodnega standardnega bibliografskega opisa (International Standard Bibliographic Description, ISBD) in češkega komunikacijskega formata. Po letu 1989 so češki knjižničarji vzpostavili nove stike in začeli sodelovati s knjižničarji po vsem svetu. Posledica tega je bila, da so se bolje seznanili z mednarodnimi razmerami v knjižničarstvu in si s tem obogatili izkušnje. To jih je tudi utrdilo v prepri- čanju, da je treba češka katalogizacijska pravila uskladiti z obstoječimi sodobnimi pravili. način pridobljenih zapisov (se pravi, zapisov v češki bazi podatkov, ki niso bili v skladu z AACR2; tako je npr. Češka nacionalna knjižnica – Národní knihovna České republiky – takrat imela približno 80.000 takih zapisov). Obe omenjeni dejstvi sta nas vzpodbudili k čim prejšnji uvedbi novih standardov; obdobje uvajanja naj bi trajalo približno dve leti. Češka nacionalna knjižnica, ki je na Češkem odgovorna za katalogizacijsko strategijo, se je morala spoprijeti s težko nalogo: poskrbeti je morala za prevod vsega po- trebnega gradiva (AACR2, Priročnik za AACR2). Poleg tega se je morala tudi odločiti, ali naj bi uvedli pravila AACR2 brez bistvenih sprememb ali pa bi jih v precejšnji meri prilagodili tradiciji češkega katalogiziranja. Določiti je morala tudi nivo katalogiziranja in organizirati uspo- sabljanje za druge knjižnice. Prevajanje je ostalo v okviru Češke nacionalne knjižnice, pri preostalih pripravljalnih delih pa so deloma sodelovali tudi knjižničarji iz drugih večjih (regionalnih, znanstve- nih) knjižnic, ki so članice Skupine za opisno katalogi- zacijo (Descriptive Cataloguing Group). Ta skupina je nastala leta 1994 (kandidati so morali opraviti izpit, ki je obsegal poznavanje naslednjih področij: AACR2, ISBD in UNIMARC), odgovorna pa je bila za osnovno tolma- čenje novih standardov. Naloge na področju AACR2: ANGLO-AMERI[KA KATALOGIZACIJSKA PRAVILA NA ^E[KEM Edita Lichtenbergová Národní knihovna ^eské republiky, Praha Kontaktni naslov: edita.lichtenbergova€nkp.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5