OZ 2005/1

M 33 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 1 ( online ) ali pa se uporabniku pošljejo po e-pošti na na- veden e-naslov. Vse izpise bibliografij uporabniki lahko preoblikujejo, vendar morajo bibliografske enote obdržati identifikacijsko številko COBISS.SI- ID. BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV IN STROKOVNIH SODELAVCEV Bibliografije raziskovalcev in strokovnih sodelavcev (http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t) je mogoče oblikovati samo za raziskovalce, ki so eviden- tirani pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (AARS) in imajo šifro raziskovalca, ter za avtorje, ki jim je IZUM dodelil evidenčno šifro. V izpis za posameznega raziskovalca ali strokovnega sodelavca se uvrstijo le tiste bibliografske enote iz baze podatkov COBIB.SI , ki vsebujejo šifro raziskovalca ali evidenčno šifro. Če določene enote manjkajo, možno pa jih je najti z iskanjem po priimku in imenu v sistemu COBISS/OPAC, ali so vključene v bibliografijo, ki jo je izpisala knjižnica na osnovi priimka in imena iz lokalne ali vzajemne baze podatkov, mora avtor/raziskovalec sam poskrbeti, da knjižnica take bibliografske zapise dopolni s šiframi avto- rjev/raziskovalcev. Za izpis bibliografskih enot določenega avtorja/razisko- valca se v obrazec za vnos podatkov vnese ustrezna šifra raziskovalca ali evidenčna šifra. Program preveri, ali je avtor/raziskovalec z navedeno šifro vključen v uradno evidenco ARRS, in ob šifri izpiše priimek in ime. Name- sto šifre se lahko vpiše tudi priimek in ime v taki obliki, ki se uporablja v uradni evidenci ARRS in je lahko dru- gačna od tiste, ki je uporabljena v zapisih bibliografskih enot. Pri vnosu se lahko šumevci zamenjajo s sičniki (npr. Zagar Sime namesto Žagar Šime). Če uporabnik ne pozna uradne oblike imena, lahko vpiše samo priimek. Program preveri, ali je raziskovalec z navedenim priimkom in ime- nom vključen v evidenco ARRS in ob priimku in imenu izpiše njegovo šifro. Možno je tudi, da program najde več raziskovalcev z istim priimkom. V takem primeru je treba izbrati pravo osebo iz posebnega spustnega seznama na osnovi letnice rojstva ali raziskovalega področja, ki se izpiše ob priimku in imenu. Pri bibliografskih enotah, ki opisujejo dela, objavljena v revijah s faktorjem vpliva (IF), aplikacija omogoča iz- pis nekaterih podatkov iz baz podatkov JCR SE ( Journal Citation Reports Science Edition ) in JCR SSE ( Journal Citation Reports Social Sciences Edition ): • faktor vpliva revije, • uvrstitev revije v ustrezno kategorijo v JCR SE ali JCR SSE, • srednja vrednost faktorja vpliva v tej kategoriji (x). Primer: podatek “x: 1.234 (3/56), computer science, information systems” pomeni, da je srednja vrednost fak- torja vpliva v kategoriji “computer science, information systems” 1.234 in da ima ta revija tretji najvišji faktor vpliva med 56 revijami, ki so uvrščene v to kategorijo. Nekatere revije so vključene v obe bazi podatkov, v JCR SE in JCR SSE. Za starejše izdaje je izpisan faktor vpliva za leto 1993, če je revija pred tem imela enak ISSN. Za novejše izdaje pa je izpisan faktor vpliva za zadnje leto, v katerem so računalniško dostopni podatki o faktorju vpliva (tudi preko COBISS/OPAC-a). V takih primerih je leto izpisano v oklepaju. Primer: podatek “JCR IF (2002): 0.815” pomeni, da revija v letu, ko je izšla, nima defini- ranega faktorja vpliva. Upošteva se faktor vpliva iz leta 2002, ker je to prvo leto, v katerem so podatki o faktorju vpliva za to revijo računalniško dostopni. Baze podatkov JCR so uporabnikom v Sloveniji dostopne od leta 1994 dalje (http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=CO NNECT&group=JCR) . Aplikacija omogoča izbiro izpisa bibliografije v slo- venskem ali angleškem jeziku. Slednja ima v angleščini izpisan glavni naslov in podnaslove iz tipologije doku- mentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS, medtem ko se bibliografske enote izpišejo na enak način kot v slovenski bibliografiji. Povezava aplikacije z informacijskim sistemom SICRIS (http://sicris.izum.si/) omogoča izdelavo bibliografij za raziskovalce, ki so evidentirani v okviru tega sistema. Ra- zen celotnih bibliografij raziskovalcev je možno izdelati reprezentativne bibliografije raziskovalcev, ki vsebujejo samo reprezentatitvne bibliografske enote za določenega raziskovalca po njegovi izbiri. Strani spletne aplikacije, ki se nanašajo na bibliografije raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, so pripravljene tudi v angleški različici in so predvsem namenjene avtorjem v tujini (http://splet02.izum.si/cobiss/BibPer- sonal.jsp?init=t&lang=eng) . Selektiven izbor bibliografskih enot Standardni izpis bibliografije vključuje vse bibliograf- ske enote avtorja/raziskovalca v določenem obdobju. Bibliografske enote so v izpisu razvrščene po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v siste- mu COBISS (http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/ Tipologija-21.11.2002.pdf) . Za pravilno razvrstitev enot po tipologiji so odgovorni avtorji/raziskovalci. Aplikacija za izpis bibliografij raziskovalcev in stro- kovnih sodelavcev pa omogoča izdelavo bibliografij posameznega avtorja/raziskovalca za njegove določene Gordana Budimir, Lidija Curk: SPLETNE BIBLIOGRAFIJE V SISTEMU COBISS.SI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5