OZ 2005/1

M 37 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 1 in bibliografije prispevkov v serijskih publikacijah. Graf na sliki 8 kaže, da je daleč največ kreiranih bibliografij raziskovalcev (89 %), nato točkovanih bibliografij (9 %), dosti manj reprezentativnih bibliografij (1,7 %), biblio- grafij prispevkov v serijskih publikacijah pa zelo malo (0,3 %). Prirast posameznih vrst bibliografij v izbranem obdobju je podoben prirastu obiskov spletnih bibliografij na sliki 3, z izjemo v mesecu novembru, ko je upad kre- iranih bibliografij raziskovalcev večji od upada uporabe spletnih strani. Odnos števila obiskov spletnih strani proti številu kreiranih bibliografij na strežniku je približno 4 : 1 in se ohranja tudi po posameznih mesecih, razen v mesecu novembru, ko je ta odnos približno 5 : 1. Slika 8: Statistika kreiranih bibliografij na strežniku bibli- ografij Za kreirane bibliografije na strežniku sta izdelani tudi statistiki po dnevih in urah. Krivulje teh statistik so zelo podobne krivuljam statistik obiskov spletnih strani po dnevih in urah na slikah 4 in 5. To pomeni, da porast obi- skov spletnih strani sovpada s porastom kreiranja biblio- grafij na strežniku. Tako je največ kreiranih bibliografij v torek med 13. in 14. uro. Različne možnosti statistike, ki jih je mogoče izbrati pri kreiranju bibliografij, so dale naslednje rezultate: • Statistika po naboru znakov – nekaj manj kot 97 % izpisov je kreiranih v naboru Windows 1250, nekaj manj kot 3 % v naboru ISO 8559-2, manj kot pol od- stotka pa v vseh drugih naborih skupaj (LaTeX, SLO 7 bit, Unicode, csz), pri tem je bilo kreiranih v naboru SLO 7 bit v pol leta samo 7 bibliografij. • Statistika po formatu izpisa – skoraj 100 % izpisov je izdelanih v formatu HTML (v pol leta j bilo kreiranih samo 99 bibliografij v formatu LaTeX in 59 bibliogra- fij v formatu TXT). • Statistika po povzetkih – 98 % izpisov je izdelanih brez povzetkov, 1 % z vsemi povzetki, 1 % pa s slo- venskimi (767 bibliografij) ali angleškimi povzetki (479 bibliografij). • Statistika po formatu bibliografskih enot – 99 % iz- pisov je bilo izdelanih s formatom bibliografskih enot ISO 690, 0,7 % s formatom ISBD in 0,3 % izpisov s formatom IEEE. • Statistika pošiljanja izpisov – 99 % izpisov je prikaza- nih v spletnem brskalniku, 1 % zapisov pa je poslanih po e-pošti. Izdelane statistike so pokazale, da se nekatere opcije sko- raj ne uporabljajo pri pripravi bibliografij, na primer, iz- pisna formata LaTeX in TXT ali nabora znakov LaTeX in SLO 7 bit. Nekatere opcije se tudi manj uporabljajo, kot so izpisi s povzetki bibliografskih enot, formata biblio- grafskih enot ISO 690 in IEEE ali pošiljanje po e-pošti. Glede na to je smiselno preveriti aktualnost teh opcij za uporabnike in možnost ukinitve nekaterih od njih. Pri tem je trebno upoštevati tudi kompleksnost vzdrževanja omenjenih funkcij. Razen statistik kreiranih bibliografij izdelujemo tudi stati- stike uporabe vzajemne baze bibliografskih zapisov (slika 9) in baze JCR (slika 10). Slika 9: Statistika uporabe vzajemne baze bibliografskih zapisov Slika 10: Statistika uporabe baze JCR Gordana Budimir, Lidija Curk: SPLETNE BIBLIOGRAFIJE V SISTEMU COBISS.SI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5