OZ 2005/1

48 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 1 Od 30. novembra do 2. decembra je bila v Londonu 28. mednarodna konferenca Online Information 2004 , na kateri so predstavili najnovejše vsebine in rešitve infor- macijske industrije s področja informacijskih vsebin in upravljanja z njimi. Gre za prireditev, ki vsako leto pri- vabi številne predavatelje z vsega sveta, da podajo svoje raziskovalne rezultate in izmenjajo mnenja z več kot 11.000 obiskovalci in več kot 250 ponudniki informacij- skih rešitev. Prireditev je potekala v treh sklopih: • konferenčni del (vsak dan razdeljen na tri vsebinske sklope); • krajše praktične predstavitve (seminarji); • predstavitve storitev in proizvodov podjetij informa- cijske industrije s področja informacijskih vsebin in upravljanja z njimi (na razstavnih prostorih). Na konferenčnem delu prireditve se je srečalo preko 900 delegatov iz več kot 40 držav, več kot 90 predavateljev je predstavilo svoje videnje informacijske industrije v tem trenutku in v prihodnje. Prvi dan konference so razpravljali o informacijskih od- kritjih, poslovni informatiki in tekmovalnemu znanju v 21. stoletju ter o upravljanju in vodenju dokumentov in zapisov. Ugotovili so, da je v letu 2004 postal Google sinonim za iskanje. Predvideva se, da bo “googleizacija” povzročila porast iskanja od 17 do 20 % letno vse do leta 2007. Tudi obseg dosegljivih podatkov nikoli ni bil večji, kot je danes, in še kontinuirano narašča. Zato postajajo napredne tehnike iskanja vse pomembnejše za učinkovito in pravočasno sprejemanje odločitev. Tudi verodostojnost (kakovost) podatka postaja vse pomembnejša. Velik problem organizacij je naraščajoča zmožnost zaje- manja in organiziranja velike količine podatkov, medtem ko sposobnost analize in preoblikovanja le-teh v uporabne informacije temu obsegu podatkov žal ne sledi. “Informa- cijska debelost” (stanje, ko ima organizacija ali posamez- nik več informacij, kot jih potrebuje) ovira učinkovito upo- rabo informacij. Organizacije bi morale preiti od uspešnega zajemanja podatkov k učinkoviti uporabi informacij. Drugi dan konference je bil posvečen naslednji generaciji upravljanja znanja ( knowledge management ), javnemu dostopu in digitalnim knjižnicam ter informacijski arhi- tekturi. Predstavljena je bila virtualna referenčna služba knjižnic s področja medicine med konzorcijem avstral- skih in britanskih knjižnic, kot podpora prihodnjim mož- nostim virtualne diagnostike, kirurgije, učenja in teleme- dicine. Svoje pozitivne izkušnje s sistemom javne refe- renčne službe so prikazali predstavniki Alliance Library System (Quincy, ZDA). Med drugim je bil predstavljen projekt The European Library, ki omogoča uporabnikom dostop do digitalnih in drugih zbirk evropskih nacional- nih knjižnic (http://www.europeanlibrary.org) . Poudarjena je bila vse pomembnejša vloga hranjenja digitalnih vse- bin, ki odpira probleme pravic kopiranja in licenciranja. To vprašanje ostaja odprto za razprave in raziskovanja v prihodnje. Za razvijalce informacijske infrastrukture je najpomembnejši izziv razvoj multilingvističnih, multina- cionalnih in multikulturnih spletnih strani. Primerov do- bre prakse je trenutno zelo malo. Tretji dan konference so govorili o strategijah uspeha pri vodenju in reševanju zapletenih problemov in spre- membah v informatiki, intranetu, portalih in iskalnikih. Poudarjena je bila vloga in prihodnost informatorjev ( information professionals ) kot inovatorjev v njihovih organizacijah, ki bodo v modernem delovnem okolju z novimi idejami dodajali novo vrednost svojim storitvam. Poudarili so vlogo knjižničarja/informatorja, ki s pomočjo informacijskih sistemov in iskalnikov posreduje relevant- ne informacije končnim uporabnikom. Predstavljenih je bilo nekaj koristnih napotkov za pri- pravo učinkovitih spletnih strani. Pri portalih je bila po- udarjena pomembnost, aktualnost in uporabnost le-teh za ciljne uporabniške skupine. Knjižnični portali so še vedno dokaj redki. V primerjavi z univerzitetno-akademskimi portali naj bi bili zelo specializirani, njihov razvoj pa bi moral biti uporabniško naravnan. Zelo zanimivi so bili tudi kratki brezplačni seminarji, ki se jih je zvrstilo kar 110. Številne predavalnice so bile prezasede, zato so se obiskovalci morali dobro organizira- ti, da so uspeli pravočasno zasesti prostor v učilnici. KONFERENCA ONLINE INFORMATION 2004

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5