OZ 2005/2

M 87 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 2 Okrogla miza Dolgotrajna hramba e-zapisov Gostje iz tujine so predstavili stališča in izkušnje s po- dročja elektronskega arhiviranja v njihovih državah. Med udeleženci okrogle mize sta bila tudi Gorazd Perenič, državni sekretar z Ministrstva za javno upravo, in Vla- dimir Žumer, vodja centra za arhivski razvoj pri Arhivu Republike Slovenije, tako da so se izkušnje tujih gostov prepletale z opisom razmer pri nas tudi v luči predloga novega Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega arhiva ter arhivih. Iz arhivske prakse • Janez Kopač (arhivski svetovalec, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj) je v prispevku Arhivska služba pri ustvarjalcih zasebnega arhivskega gradiva nakazal nekatere oblike ravnanja z arhivskim gradivom pravnih oseb zasebnega prava. Po njegovem mnenju se tako trenutno veljavna zakonodaja, kot tudi tista, ki je v postopku sprejemanja, premalo posvečata temu vprašanju. Meni, da bi bilo veliko problemov rešenih, če bi zakonodaja vsaj načelno zahtevala, da morajo tudi pravne osebe zasebnega prava pripraviti in sprejeti interne pravilnike za ravnanje s svojim do- kumentarnim in arhivskim gradivom. Zakonodaja in predpisi • Zdenka Semlič-Rajh (višja arhivistka, Pokrajinski arhiv Maribor) je v prispevku Javna vera arhivskega gradiva med varstvom osebnih podatkov in pravico do dostopa do informacij javnega značaja s primeri iz prakse opozorila na številne probleme, s katerimi se v arhivu srečujejo pri delu s strankami in so povezani z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in zakonom o varovanju osebnih podatkov. Iz primerov je bilo jasno razvidno, da se arhivisti pri svojem delu velikokrat znajdejo v precepu med predpisi in željami strank. Arhivi – knjižnice – muzeji • Eva Kodrič-Dačić (bibliotekarski svetnik, vodja Cen- tra za razvoj knjižnic, Narodna in univerzitetna knjiž- nica) je v prispevku Zbiranje in arhiviranje slovenskih elektronskih publikacij na medmrežju predstavila projekt Zbiranje in arhiviranje slovenskih elektronskih publikacij na medmrežju, ki sta ga leta 2003 začela izvajati Narodna in univerzitetna knjižnica in Institut Jožef Stefan. NUK je opredelil vrste elektronskih publikacij dostopnih na spletu, kriterije za zbiranje, določil standarde za bibliografski popis publikacij ter avtorskopravne aspekte zbiranja, hranjenja in reproduciranja. IJS pa je izdelal orodje, s katerim bo publikacije mogoče zajemati. Po avtoričinem mnenju je zbiranje, hranjenje in dostopanje do elektronskih publikacij na medmrežju trenutno največji izziv bibliotekarske stroke. Vodilo posvetovanja je bilo, da se na področju arhiviranja in arhivistike, kot na vseh znanstvenih področjih, ni moč izogniti nenehnemu napredku in novim tehnologijam. Nenehno se pojavljajo nove rešitve za izboljšanje hrambe in možnosti dostopa do arhiviranih dokumentov, obenem pa se pojavljajo vprašanja, kako naprej, da bo boljši tudi pogled nazaj. Opombe 1 Sklopov AV arhivi in mediji, Izobraževanje in Materialno varstvo arhivskega gradiva se nisem udeležil, saj so potekali v istem času kot okrogla miza z naslovom Dolgotrajna hramba e-arhivov. Reference [1] Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhi- viranja : 4. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s podro- čij arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 6. do 8. aprila 2005. Maribor : Pokrajinski arhiv, 2005 Spletne povezave Pokrajinski arhiv Maribor: http://www.pokarh-mb.si/index.php?id=49. Arhiv Republike Slovenije: http://www.gov.si/ars/. DLM – Forum: http://www.dlm-network.org/. Branko Kurnjek

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5