OZ 2005/2

102 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 2 Od 20. do 22. aprila 2005 je v Milanu v Italiji poteka- la konferenca tehničnih komunikatorjev STC-TAC: 1 13th STC-TAC Conference [1]. Letošnje spomladansko srečanje se je odvijalo v podjetju Siemens Telematica [2] v Milanu, sicer pa se strokovnjaki s področja ure- janja tehničnih navodil srečujejo in izmenjujejo izkušnje dvakrat letno (spomladi in jeseni) v eni izmed evropskih držav članic združenja tehničnih komunikatorjev (Slove- nija, Italija, Avstrija, Nemčija in Švica). Urnik predavanj je bil izpolnjen do zadnje minute. Uporabniška delavnica na predkonferenčni dan je bila v znamenju predavanja in predstavitve, dvodnevna konfe- renca pa v znamenju srečanja strokovnjakov iz vsakdan- je prakse in izmenjave njihovih izkušenj. Predkonferenca Potekala je v dveh predavalnicah: • Na italijanskem predkonferenčnem dnevu je bilo pri- sotnih 19 udeležencev, predvsem iz Italije. • Na uporabniški delavnici z naslovom Comparative Usability Evaluation: Inspection vs. Testing (Pri- merjalna ocena uporabnosti: nadzor v primerjavi s testiranjem) pa nas je bilo prisotnih 10 udeležencev (štirje predstavniki iz Slovenije, dva iz Italije, po eden iz Nizozemske, Švice, Avstrije in Nemčije). Uporabniško delavnico sta vodila strokovnjaka s področja tehničnih komunikatorjev dr. Bill Gribbons in dr. Joe Dumas (oba iz Bentley College [3], Waltham, Massachu- setts). Predstavila sta dve najbolj uporabni metodi pisanja navodil za uporabo nekega proizvoda. Nekateri rezultati obeh metod so se prekrivali, nekaj rezultatov vsake meto- de pa je bilo unikatnih. Vsebina in sestava tehnične dokumentacije je tesno poveza- na s tipom proizvoda. Obsegati mora razvoj, proizvodnjo in delovanje (uporabo) proizvoda. Podrobnosti, ki so vse- bovane v dokumentaciji, so odvisne od narave proizvoda in od tega, kaj je s tehničnega vidika potrebno za dokazovanje skladnosti proizvoda z nekimi zahtevami. Prva metoda komplementarni sistem ocenjevanja ( A complementary assessment system ) temelji na cikličnem preverjanju uporabnosti in enostavnosti proizvoda in sprotnem zapisovanju pričakovanih rezultatov, na podlagi katerih nastanejo uporabniška navodila. Po tej metodi je najprej treba zbrati vse razpoložljive informacije o pro- izvodu, na enostaven način opisati vse podrobnosti o njegovem delovanju, pri tem pa upoštevati dober izgled (dizajn) navodil, testirati uporabo proizvoda in upoštevati pričakovane rezultate. Po potrebi se ta cikel (od zbiranja informacij o proizvodu do testiranja uporabe proizvoda skozi uporabniška navodila) ponavlja in izvaja tako dol- go, dokler ne dobimo pričakovanih rezultatov. Pri tem je zelo pomembno, da pisec navodil za uporabnike vseskozi dobro sodeluje s tehničnim strokovnjakom in končnim uporabnikom proizvoda, saj se s tem skrajša ciklično po- navljanje. V večjih podjetjih je to zelo enostavno izvesti, saj je vsak zaposleni specializiran za svoje področje (npr. vlogi razvijalca programa ali proizvoda in pisca tehničnih navodil opravljata dve osebi, ki med seboj običajno dobro sodelujeta). V manjših podjetjih pa običajno ena oseba opravlja delo razvijalca programa ali proizvoda, pisca navodil in testnega uporabnika. Navodila, ki jih napiše ta oseba, navadno niso več preprosta in jih končni uporab- nik težje razume. Zato se je priporočljivo povezati z dru- gimi manjšimi podjetji in izvesti križno testiranje ali pa v proces testiranja vključiti študente (če je to s finančnega vidika mogoče). Nikakor pa ne sme ista oseba pisati na- vodil in testirati uporabe navodil. Druga ocenjevalna metoda Cognitive Walkthrough temelji na naslednjih postavkah: • vhod (identifikacija uporabnikov, izbira nalog, pripra- va scenarija in definiranje ciljev), • priprava (opis vmesnika in uporabniški miselni mo- del), • pregled (pregled programa ali proizvoda v uporabi in delo v skupini), • analiza (analiza prednosti in slabosti ter uporabnost navodil za končnega uporabnika). Pri tej metodi je zelo pomembno, da pisec tehničnih na- vodil pred pripravo dokumentacije dobro prouči končne- 13. KONFERENCA STC-TAC

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5