OZ 2005/3

166 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 3 SEMINAR ELAG 2005 Seminar ELAG 2005 ( European Library Automation Group ) (http://elag2005.web.cern.ch/elag2005/) je po- tekal od 1. do 3. junija v Ženevi pod naslovom Open Access (Prost dostop). Prijavilo se je rekordno število udeležencev (več kot 100), v vlogi gostitelja pa je bila Evropska organizacija za jedrske raziskave – CERN. Prvi dan seminarja so potekale predstavitve referatov in delavnice, drugi dan je bil poleg referatov in delavnic namenjen tudi predstavitvi pripravljenih poročil posamez- nih institucij ( Progress Reports ), zadnji dan seminarja pa poročilom z delavnic in predstavitve preostalih referatov. Uvodni referat na konferenci je imela M. Bascones Dominguez (CERN, Geneva ). Posvečen je bil projektu prostega dostopa do elektronskih virov OA (Open Access) journal business models http://indico.cern.ch/session- Display.py?sessionId=80&slotId=0&confId=045#2005- -06-01). Projekt izhaja iz ene od temeljnih nalog CERN- -ovega dokumentacijskega centra. Definirali so ga že leta 1953 z besedami: “... the results of its experimental and teoretical work shall be published or otherwise made generally availible...”. Projekt prostega dostopa do elek- tronskih dokumentov se je v CERN-u začel leta 2003 in danes samo še 30 % prispevkov ni v prostem dostopu. OA poslovni model temelji na ideji, da ustanove, ki za- poslujejo veliko število avtorjev, plačujejo komercialnim ponudnikom za dostop do virov svojih avtorjev nesora- zmerno več, kot sami avtorji zaslužijo. Kljub jasnemu finančnemu proračunu se avtorica poročila zaveda dolo- čenih pomanjkljivosti OA. Predvsem je poudarila, da ni jasnega mnenja večine avtorjev glede OA. Skrbi jih pre- dvsem tveganje v zvezi s kakovostjo prispevkov. V nadaljevanju sta Alberto Pepe in Tibor Simko predsta- vila CERN Document Server (http://indico.cern.ch/session- Display.py?sessionId=81&slotId=0&confId=045#2005- -06-01). Referat sta začela z zanimivo predstavitvijo zgo- dovine CERN-a in impresivnimi številkami dokumentov, ki letno nastanejo v CERN-u. Strežniku Cern Dokument sta zato določeni dve nalogi: zaščita in diseminacija vseh dokumentov, ki nastajajo v CERN-u. Prvi spletni strežnik je vzpostavljen že leta 1993 in je omogočal dostop do dveh zbirk: CERN preprints in SCAN series. Potem je leta 1996 nastala CERN-ova spletna knjižnica. Ta je omogočala do- stop tudi do elektronskih knjig, časopisov ter preostalega knjižničnega gradiva v elektronski obliki. Leta 1999 je bila razvita aplikacija CERNAgenta za kongresno gradivo. Kot zadnji je bil leta 2000 razvit strežnik CERN Document Server, ki lahko hrani tudi multimedijsko gradivo. Sistem je razdeljen v dve celoti: na Integrated Digital Library (OA1) in Integrated Digital Conference (OA2). Integrated Digital Library omogoča dostop do 800.000 elektronskih dokumentov vseh vrst. Letno se sistem obogati s 60.000 novimi dokumenti. Dodajanje novih vsebin je omogočeno tudi pooblaščenim posameznikom. Digitalna knjižnica uporablja Integrated Digital Library Software – CDSware. Uporabniški vmesnik je podoben portalu, iskalna sintaksa pa tisti, ki jo uporablja Google. Razvita je vrsta protokolov OAI-PMH, ki omogočajo zajemanje ( harvesting ). Uporab- nik lahko izbira med 14 jeziki. CDSware je razvit v sode- lovanju z EPFL iz Lausanne. Programska oprema Indico – Integrated Digital Conference Software računalniško podpira dogodke, kot so konference, sestanki, predavanja, srečanja itn. Programska oprema ureja vrsto postopkov od registracije udeležencev do izdelave poročil. Posebej skrb- no je razvit sistem pooblaščenega dostopa do posameznih delov sistema. Indico je bil razvit v okviru evropskega projekta InDiCo (2001–2004). Ponudnik CDS Metadata Provider ponuja približno 40.000 zapisov. Lani je mesečno prejel približno 30.000 zahtev za zbiranje, zajemanje. Zaradi hitro naraščajočega števila virov so med metapodatke uvrstili tudi vrednoten- je dokumentov na osnovi citiranosti, prevzemanja do- kumenta ter faktorja vpliva revije. Na drugi strani, CDS Servis Provider oblikuje približno 60.000 zahtev za za- jemanje iz 100 različnih virov. Samo dva ali trije so OAI kompatibilni. Največ se jih uresniči na sistemu arXiv.org. Tretji prispevek v nizu predavanj, s katerimi so predstavi- li CERN-ovo dejavnost na področju OA, je bil prispevek Davida Aymonina e-Theses and the OAI e-collection service (http://indico.cern.ch/sessionDisplay.py?sessionI- d=82&slotId=0&confId=045#2005-06-01). Zbirka vsebu- je 733 doktorskih disertacij v elektronski obliki in 3274 bibliografskih zapisov o doktorskih disertacijah. Letno pridobi približno 200 novih dokumentov, z obveznim

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5