OZ 2005/4

M 295 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izvle~ek Narodna knjižnica Srbije (Narodna biblioteka Srbije – NBS) si je zastavila vizijo razvoja v razme- rah informacijske tehnološke revolucije, iz česar izhajajo veliki organizacijski, kadrovski in izob- raževalni izzivi za upravljavce. Nastal bo nov poklic: infoknjižničar. V praksi upravljanja knjižnice je treba razviti nove pristope komuniciranja in sodelovanja z ustanovitelji kot tudi z domačimi in tujimi partnerji. NBS je sredi obsežnih in zahtevnih programov, temelječih na informacijski in ko- munikacijski tehnologiji, ki zadevajo vzajemno katalogizacijo, digitalizacijo knjižničnega gradiva, sistem DOI in izgradnjo portala. NBS se tu vključuje v evropske in svetovne projekte. Klju~ne besede Narodna knjižnica Srbije (NBS), KoBSON, VLS, DOI, infoknjižničar (infoarian), projekt Europe- an Library Abstract By formulating its vision of development in the age of the IT revolution, the National Library of Serbia (Narodna biblioteka Srbije – NBS) has posed great challenge to managers in the organisati- onal, staff and educational domain. A new vocation of ‘infolibrarian’ will be created. In the library management practice, new approaches will have to be taken to communicate and co-operate with both the founders and the local and foreign partners. At this point, NBS is in the middle of com- plex ICT-based programmes that concern shared cataloguing, library materials digitization, DOI system and portal building. In these domains, NBS has already been included in projects not only at the European level but also at the global level. Keywords National Library of Serbia (NBS), KoBSON, VLS, DOI, infolibrarian, European Library project 1. Splošna vizija razvoja NBS s poudarkom na informa- cijski tehnološki revoluciji: • poslanstvo in vizija NBS, • skica nove interne strukture NBS. 2. Organizacijski, kadrovski in izobraževalni izzivi: • dvig infrastrukture na višjo raven (energetska oskrba, interno računalniško omrežje, optične po- vezave v akademsko omrežje), • primeri organizacije in izobraževalnega procesa za vključitev v celovito procesiranje monografskih in serijskih publikacij, • poklic: infoknjižničar (infoarian). 3. Komuniciranje in sodelovanje z ustanoviteljem ter z domačimi in tujimi partnerji (tako komercialnimi kot nekomercialnimi): NEKATERI VIDIKI UPRAVLJANJA RAZVOJA PROCESOV AVTOMATIZACIJE IN DIGITALIZACIJE NBS (TEZE) Sreten Ugri~i} Narodna knjižnica Srbije, Beograd Kontaktni naslov: sugricic €nbs.bg.ac.yu • Ministrstvo za znanost in KoBSON kot dober pri- mer, • Ministrstvo za kulturo in VLS kot slab primer, • Media Arhiv Ebart kot domač komercialni partner (mi mu dobavljamo gradivo, oni nam zagotavljajo brezplačen servis). 4. Rezultati rednih programov in projektov, temelječih na uporabi informacijske in komunikacijske tehnolo- gije: • vzpostavitev nacionalnega sistema vzajemne kata- logizacije, • ustanovitev oddelka za sistematično digitalizacijo in partnerstvo z nacionalnim centrom za digitaliza- cijo, • nabava in distribucija eksternih virov tujega in do- mačega izvora, • vključitev v mednarodni sistem DOI,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5