OZ 2005/4

M 297 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izvle~ek V prispevku je avtorica poskušala podati kratek pregled osnovnih zahtev in možnosti, ki predstav- ljajo izziv v delovanju sodobnih knjižnic. Razvoj informacijske družbe in informatizacija marsika- tere človeške dejavnosti sta pospešila preobrazbo knjižnic v javne komunikacijsko-informacijske servise. Ob možnih smereh preobrazbe knjižnic je predstavljen tudi kratek vpogled v knjižničarski sistem Makedonije. Klju~ne besede knjižnice, informacijsko-komunikacijska tehnologija, hibridna knjižnica, uporabnik Abstract In this paper, the author gives a brief review of basic needs and possibilities challenging the way modern libraries operate. The development of the information society and the informatisation of a part of man’s work have caused libraries to transform into public communication and information services. The paper also gives a brief insight into the Macedonian library system. Keywords Libraries, information and communication technology, hybrid library, user UVOD Pospešen razvoj informacijske tehnologije je bistveno spre- menil način zbiranja, predstavljanja in dostopa do informacij. Ob tem se je spremenilo tudi mnenje o nalogah in dejavno- stih sodobne knjižnice. Sprememba marsikatere človeške dejavnosti, predvsem pa novi načini in hitrost mišljenja konč- nih uporabnikov so zahtevali preobrazbo knjižnic v javne komunikacijsko-informacijske servise. Koncept nenehnega izboljševanja kakovosti informacij in uveljavljanja družbe znanja sta knjižnice postavila v samo središče zanimanja širše družbene skupnosti. Vmnogih drža- vah so izkoristili naraščajočo aktivnost knjižnic za sprejema- nje strategije sodobnega knjižničarstva, s katero so določili smer razvoja nacionalnega knjižničnega sistema. Sprejeli so številne dokumente, ki opozarjajo na pomembnost povezova- nja knjižnic, izobraževalnih zavodov in gospodarstva. SPLO[NE KNJIŽNICE – DEL INFORMA- CIJSKE DOBE Brezplačni uporabniški servisi in knjižnice, ki so poveza- ni v knjižnični informacijski sistem, so temelj moderne SPLO[NE KNJIŽNICE KOT JAVNI KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SERVISI Jelena Petrovska Nacionalna in univerzitetna knjižnica "Sv. Kliment Ohrid- ski", Bitola, Makedonija Kontaktni naslov: jpetrovska €sonet.com.mk družbe. Na tej osnovi se številne knjižnice preoblikujejo v javne komunikacijsko-informacijske servise, ki uporab- nikom prihranijo čas ter jim ponujajo možnost uporabe številnih podatkov in vsebin na enem mestu. Vsaka dobro opremljena knjižnica ima velik pretok informacij, ki jih sistematizira, preoblikuje, ob tem pa odpira nove zbirke in pomembne dokumente tudi digitalizira. Vpliv knjižnic na izobraževanje je že tako velik, da si učenci ne pred- stavljajo več priprave šolskih nalog brez uporabe virov v šolskih in splošnih knjižnicah. Prav ta odziv izobraževal- nega sistema je preoblikoval splošne knjižnic v prijetne prostore za učenje, ki pozorno spremljajo izobraževalne procese in uporabnikom predstavljajo programe vseživ- ljenjskega učenja. S hitrim dostopom do informacij, uporabo sodobne tehnološke infrastrukture in uvajanjem standardizacije v knjižnične postopke države v tranziciji zmanjšujejo regionalne razlike. Knjižnice se ob uporabi nove tehno- logije, ki jo združujejo s tradicionalnimi knjižničarskimi storitvami, naglo preoblikujejo v informacijske servise. Splošne knjižnice s svojim vsakdanjim informiranjem državljanov delujejo kot lokalni servis, ki hrani različne obrazce in propagandni material, organizira poljudna

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5