OZ 2005/4

230 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izvle~ek Do leta 1992 so bile nekatere črnogorske knjižnice vključene v knjižnični informacijski sistem Zveznega komiteja za znanost, tehnologijo in informatiko, ki ga je gradil IZUM. Kasneje sta Cen- tralna narodna knjižnica Đurđe Crnojević s funkcijo nacionalke in Univerzitetna knjižnica v Pod- gorici uporabljali programsko opremo COBISS. Od leta 2000 potekajo aktivnosti avtomatizacije po Projektu povezovanja v sistem COBISS, o čemer je bila leta 2001 podpisana pogodba z IZUM-om. Določena je dinamika realizacije projekta Virtualna knjižnica Črne gore in decembra 2001 je bil vzpostavljen tudi vzajemni katalog COBIB.CG , v katerem je okoli 50.000 zapisov. Predvideno je formiranje COBISS centra Črne gore. Intenzivno poteka strokovno izobraževanje knjižničarjev za delo v sistemu COBISS. Klju~ne besede Centralna narodna knjižnica Đurđe Crnojević (CNB CT), Univerzitetna knjižnica (UB PG), projekt Virtualna knjižnica Črne gore (VBCG), COBIB.CG, licence COBISS Abstract Up until 1992, some of the Montenegrin libraries were included in the library information system of the Federal Committee for Science, Technology and Informatics, which was being built by IZUM. Later on, COBISS software was used by the Central National Library Đurđe Crnojević operating as the national library, and by the University Library in Podgorica. According to the project on joining libraries into the COBISS system, a number of activities regarding library automation have been implemented since 2000. A year later, an agreement was signed with IZUM. Realization dynamics of the project on the Virtual Library of Montenegro was defined, and in December of the same year the COBIB.CG Union Catalogue was set up. Currently it contains about 50,000 records. The future envisages the establishment of the COBISS Centre of Montenegro. At present, librarians of Monte- negro are taking part in an intensive training to be able to work in the COBISS system. Keywords Central National Library Đurđe Crnojević, University library Podgorica, Virtual Library of Monte- negro project, COBIB.CG , COBISS licences KRATKA ZGODOVINA Od konca osemdesetih let pa vse do leta 1992 so knjižni- ce v Črni gori, članici tedanje SFR Jugoslavije, predstav- ljale del knjižnične mreže BIS Ju, ki je bila zgrajena kot podsistem Sistema znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije pod okriljem Zveznega komiteja za znanost, tehnologijo in informatiko. Knjižnični informacijski sistem je bil zasnovan kot računalniška mreža, v okviru katere je obstajal vzajemni katalog s podatki o stanju zalog vseh knjižnic, vključenih v sistem. Centralni raču- nalnik – strežnik je bil v Mariboru na IZUM-u, lokalno vozlišče za Črno goro pa je bilo v Univerzitetni knjižnici STANJE AVTOMATIZACIJE KNJIŽNIC V ^RNI GORI Jelena Djurovi} Centralna narodna knjižnica Republike ^rne gore "Ðurðe Crnojevi}" , Cetinje, Srbija in ^rna gora Kontaktni naslov: jdjurovic €cnbct.cnb.cg.ac.yu v Podgorici (nekdanjem Titogradu). Na strežniku so bile lokalne baze podatkov Univerzitetne knjižnice, Centralne narodne knjižnice Črne gore “Đurđe Crnojević”, Knjižni- ce Instituta za aluminij v Podgorici in Knjižnice Instituta za črno metalurgijo v Nikšiču. Po razpadu SRF Jugoslavije sta samo dve knjižnici – Centralna narodna knjižnica “Đurđe Crnojević” (v na- daljnjem besedilu CNB CT, op. prev.) v vlogi narodne knjižnice za Črno goro in Univerzitetna knjižnica v Pod- gorici (v nadaljnjem besedilu UB PG, op. prev.) še naprej uporabljali programsko opremo COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi), proizvod IZUM-a

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5