OZ 2005/4

M 247 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 izgraditev novega centra za digitalizacijo, ki bo imel v knjižnici tri delovne postaje. Lani smo posodobili tudi programsko opremo za delo z bazami podatkov v okolju Windows ter obnovili obliko bibliografskega opisa knjig. V Bolgariji smo izdelali centralni katalog za tujo periodi- ko, ki vključuje bibliografske podatke o tujih časopisih in serijskih publikacijah, ki jih je 182 knjižnic iz vse države zbiralo od leta 1984. Izdelali smo tudi centralni katalog tujih knjig, ki v 25 knjižnicah v Sofiji predstavlja vso tujo znanstveno literaturo, nabavljeno od leta 1955. Na- cionalna knjižnica te baze podatkov redno dograjuje in posodablja. OCENITEV STANJA AVTOMATIZACIJE V KNJIŽNICI V letu 1993 je bilo zabeleženih več poskusov, da se v Bolgariji postavi združen avtomatizirani knjižnični sistem. Imenovali so ga Nacionalna avtomatizirana in- formacijska knjižnična mreža. Žal, država ni vlagala v projekt, zato se je vsaka knjižnica odločila sama, kakšno programsko opremo bo uporabljala in kako bo avtomati- zirala svoje postopke. To je tudi razlog za tako raznoliko programsko opremo v bolgarskih knjižnicah. Del visoko- šolskih knjižnic uporablja sistem Aleph, splošne knjižnice pa WINISIS ali domači izdelek AB-bibliotheca. Druge specialne knjižnice uporabljajo posebno programsko opremo. Treba je reči, da do danes še nismo uspeli izdela- ti skupne nacionalne strategije, ki bi urejala razvoj na tem področju. Nacionalna knjižnica, ki trenutno uporablja WINISIS, je zgradila lokalno omrežje z 200 delovnimi postajami. Po letu 1992 smo kreirali elektronski katalog doma- čih in tujih knjig, centralni katalog periodike in knjig, člankov iz bolgarskih časopisov, časnikov in serijskih publikacij. Dostop do gradiva v elektronskem katalo- gu nacionalne knjižnice je možen preko spletne strani bolgarske vlade. Avtomatizirali smo registracijo uporabnikov in uredili dostop do knjižničnih zbirk. Izkaznice bralcev smo zame- njali z novimi. Naslednja naloga bo avtomatizacija službe za bralce. ZAKLJU^KI 1. Dosegli smo določeno tehnično raven. 2. Odločili smo se spremeniti programsko opremo. 3. Z organizacijskega vidika se poskušamo seznaniti s programsko opremo drugih knjižnic. 4. Poskušamo pritisniti na državno administracijo, od- govorno za razvoj na področju knjižničarstva, da bi ustvarila pogoje za avtomatizacijo knjižničnega siste- ma, ki bi zajela nacionalno knjižnico, velike splošne knjižnice in visokošolske knjižnice. Iz angleščine prevedla Darja Bokša-Faraguna.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5