Z A P I S N I K

posveta ob zakjučku prve faze izvedbe projekta "Računalniško podprt sistem medknjižnične izposoje (MI)", ki je bil 31.01.1997 ob 10. uri v prostorih IZUM, Prešernova 17, Maribor.


PRISOTNI:

ODSOTNI:


Po uvodnem pozdravu je mag. Marta Seljak predstavila DNEVNI RED sestanka:

  1. Predstavitev rezultatov dela projektne skupine IZUM:
  2. Obravnava dokumenta Analiza stanja procesa medknjižnične izposoje.
  3. Obravnava dokumenta Predlog specifikacije zahtev za dopolnitev sistema COBISS/OPAC s funkcijo naročanja.

Ad 1

Najprej je bil pojasnjen način predstavitve rezultatov in globalne ugotovitve opravljene analize stanja medknjižnične izposoje, ki jih je podala Bojana Lešnik, nato pa še predlog dopolnitev sistema COBISS/OPAC s funkcijo naročanja, ki ga je predstavil Robert Vehovec.


Ad 2

Na posvetu so bile obravanavane dileme z 29. strani dokumenta "Medknjižnična izposoja - analiza stanja", ob katerih je bilo na osnovi mnenj prisotnih predstavnikov knjižnic zaključeno:

V splošni razpravi so bile izpostavljene še naslednje dileme in predlogi:


Ad 3

V razpravi o predlogih dopolnitev programske opreme COBISS/OPAC je bilo izpostavljeno naslednje:

Ob zaključku posveta je bilo sklenjeno naslednje:

  1. do 10.2.1997 bodo sodelujoče knjižnice poslale pisne pripombe na oba dokumenta ter dodatne zahtevke glede statističnih preglednic;
  2. do 7.3.1997 bo IZUM pripravil predlog spremenjenega procesa MI;
  3. 14.3.1997 bo naslednji posvet.

Posvet je bil zaključen ob 14.45.

Zapisala: Bojana Lešnik in Rober Vehovec