Z A P I S N I K

posveta ob zakjučku druge faze izvedbe projekta "Računalniško podprt sistem medknjižnične izposoje (MI)", ki je bil 19.03.1997 ob 10. uri v prostorih IZUM, Prešernova 17, Maribor.


PRISOTNI:

ODSOTNI:

Po uvodnem pozdravu je mag. Marta Seljak predstavila DNEVNI RED sestanka:

  1. Obravnava dokumenta Predlog spremenjenega sistema medknjižnične izposoje
  2. Obravnava problematike neposrednega naročanja v skladišče

Ad 1

Najprej je bil pojasnjen način predstavitve predloga spremenjenega sistema medknjižnične izposoje v obravnavanem dokumentu, ki ga je predstavil Robert Vehovec. Sledila je predstavitev in obravnava pripomb in predlogov, ki so jih o vsebini omenjenega dokumenta pripravili v CTK, ter predstavitev pripravljenih dopolnitev. Ob tem je bilo zaključeno:

Dodatnih pripomb in predlogov v zvezi z obravnavanim dokumentom ni bilo. Ga. Monika Klašnja je odprla razpravo o možnosti vodenja plačil med knjižnicami (zbirni računi po obdobjih), vendar zaključkov na to temo ni bilo.


Ad 2

G. Pero Šobot je pojasnil pravilen način označevanja lokacije pri obdelavi gradiva, ki je bistven za načrtovano neposredno naročanje gradiva v skladišče. V razpravi je ga. Rozman-Salobir izpostavila problem obdelave določene periodike, ki je ne hranijo trajno.

G. Pero Šobot bo obiskal knjižnice, kjer se bodo dogovorili o načinu odpravljanja pomanjkljivosti/napak doslej obdelanega gradiva.


Ob zaključku posveta je bilo sklenjeno naslednje:

  1. Do sredine meseca junija bo IZUM v okviru projekta "Računalniško podprt sistem medknjižnične izposoje (MI)" pripravil predlog funkcionalnih zahtev ter definiral uporabniške vmesnike.
  2. Konec meseca junija bo naslednji posvet.

Posvet je bil zaključen ob 12.00.

Zapisala: Bojana Lešnik in Robert Vehovec