Z A P I S N I K

s posveta na temo "Normativna kontrola v okviru sistema COBISS" dne 07.05.1997 ob 10.30. uri v IZUM Maribor.


Prisotni:

Odsotni:

Dnevni red:

  1. Predstavitev prototipne normativne baze podatkov CONOR/Imena
  2. Obravnava možnih načinov implementacije normativne kontrole
  3. Razno

Najprej je mag. Marta Seljak na kratko predstavila dosedanje delo pri normativni kontroli v sistemu COBISS:

Že leta 1990 je začela Narodna biblioteka Srbije graditi tezaver z IZUM-ovimi orodji. Leta 1994 je IZUM pripravil prevod dela UNIMARC/Authorities : Universal format for authorities. Istega leta je bila narejena poskusna analiza o tem, katere normativne podatke bi bilo možno dobiti iz baze podatkov COBIB. Izkazalo se je, da so predmetne oznake iz COBIB-a za to preveč nekonsistentne, pri imenih avtorjev pa je ta možnost obstajala.


K štev. 1

Mag. Mitja Debeljak je predstavil bazo podatkov CONOR/Imena. Ta je bila pripravljena programsko iz baze podatkov COBIB. Konverzija je bila narejena oktobra 1996. Baza podatkov CONOR/ Imena je razdeljena na zapise za slovenske in tuje avtorje. Zapisi vsebujejo polje 200 za značnico in polja 400 za kazalke. Poleg teh polj obstajajo še določena obvezna polja s privzetimi vrednostmi. V polje 200 je bilo dodano podpolje @, v katerem je vpisana frekvenca pojavljanja značnice v bazi podatkov COBIB, če je frekvenca večja kot 1.
Udeleženci so na primerih videli, zakaj bo potrebno bazo podatkov CONOR/Imena v celoti redigirati, preden se začne uporabljati kot normativna baza podatkov v sistemu COBISS. Za nekatere avtorje obstaja po več zapisov zaradi različnega podpisovanja ali zaradi neenotnega vnosa v COBIB. V nekaterih primerih pa je po več avtorjev dobilo le en zapis, ker imajo isto ime.


K štev. 2

Gospa Lidija Wagner je predlagala, da bi namesto cele baze podatkov COBIB kot osnovo za bazo podatkov CONOR/Imena upoštevali lokalno bazo NUK. Zapisi bi se tvorili le iz polj 700 in 701 iz slovenskih monografskih publikacij od leta 1991 dalje.

Za tuje avtorje je komisija za katalogizacijo ugotovila, da bi bilo najbolje prevzeti normativno kontrolo njihovih držav. To bi sicer pomenilo menjavo katalogizacijskih pravil, vendar v smislu mednarodne izmenjave.

Udeleženci sestanka, ki se ukvarjajo s specializiranimi bazami podatkov, so poudarili, da je zanje bistvena vsebinska obdelava. Zato so zainteresirani za normativno kontrolo vsebinskih oznak. Vsebinska obdelava bi morala potekati vsaj na dveh nivojih: s stališča specialnih knjižnic ter s stališča nacionalne in splošnoizobraževalnih knjižnic.

Gospa Tatjana Kovač je predlagala, da pri normativni kontroli začnemo z imeni, ker so ta za razliko od predmetnih oznak vsem knjižnicam skupna. Večina udeležencev se je strinjala s tem, da je normativna kontrola imen trenutno nujnejša in laže izvedljiva kot normativna kontrola predmetnih oznak.

Gospa Zlata Dimec je poudarila, da je izdelava normativne datoteke naloga nacionalne knjižnice, seveda ob sodelovanju ostalih knjižnic, ki nekatere avtorje bolje poznajo. Ob uvajanju normativne kontrole bo potrebno tudi dodatno izobraževanje.

Odprto je tudi vprašanje, kakšna bo povezava med normativno in bibliografsko bazo podatkov. Možnih je več načinov: normativna baza podatkov lahko služi le kot pripomoček za dodelitev značnice, v bibliografski opis se lahko poleg imen vnaša številka normativnega zapisa, v bibliografski opis bi lahko vnašali celo samo številke normativnih zapisov brez imen avtorjev. Udeleženci sestanka so se sporazumeli, da se bodo o tem dogovorili, ko bo normativna baza podatkov pripravljena.

Mag. Marta Seljak je opozorila na tajnost osebnih podatkov avtorjev.

Gospod Janez Jug je predlagal, da se pri pripravi naslednje verzije normativne baze podatkov CONOR/Imena upošteva tudi tiste zapise iz COBIB-a, ki so bili narejeni za osebne bibliografije, s tem, da se označi vir.

SKLEP:

IZUM naredi novo verzijo baze podatkov CONOR/Imena. V njej bodo vsebovani slovenski avtorji iz polj 700 in 701 iz sledečih zapisov:

  1. za monografske publikacije za sloveniko od leta 1991 dalje - iz NUK-ove lokalne baze
  2. za članke za sloveniko od leta 1991 dalje - iz NUK-ove lokalne baze
  3. zapisov z avtorji, ki imajo šifro raziskovalca - iz baze podatkov COBIB.

Zapisi v bazi podatkov CONOR/Imena bodo vsebovali oznako o tem, kateri od gornjih treh kriterijev je bil upoštevan. V fazi analize bodo upoštevane tudi vse oblike slovenskih imen iz baze podatkov COBIB.

Pred izdelavo baze podatkov CONOR/Imena bo IZUM poslal udeležencem sestanka kriterije, po katerih so avtorji izbrani kot slovenski. NUK bo sporočil IZUM-u, kako izbrati zapise za članke oz. monografske publikacije za sloveniko iz njihove lokalne baze podatkov.

Ko bo baza podatkov CONOR/Imena pripravljena, bodo udeleženci sestanka dobili šifre za pregledovanje zapisov. Določen bo rok, do katerega se bodo zbirale pripombe in predlogi.

Pripraviti bo potrebno tudi seznam polj, ki jih bo potrebno izpolnjevati v zapisih v bazi podatkov CONOR/Imena.


K štev. 3

Gospa Alenka Logar-Pleško je želela pojasnila v zvezi z izpisom bibliografij v skrajšanem formatu.

Mag. Janez Jug potrebuje seznam revij z zalogo, razvrščen po UDK.

Gospa Lidija Wagner je opozorila, da v OPAC-u trenutno ni možen izpis člankov iz določene revije.

Zapisala: Tadeja Brešar