Z A P I S N I K

posveta o predlogu uvedbe računalniške podpore v potujoči knjižnici. Posvet je bil v sredo, 18.06.1997, ob 10.30 v prostorih IZUM-a, Prešernova 17, Maribor.


PRISOTNI:

ODSOTNI:

Posvet se je odvijal v skladu s predlaganim dnevnim redom:

  1. Predstavitev predlogov za komunikacijsko in računalniško opremljanje bibliobusa
  2. Predstavitev dokumenta Analiza zahtev in okvirni predlog uvedbe računalniške podpore v potujoči knjižnici
  3. Obravnava predlogov in dokumenta
  4. Razno

Ad 1

G. Igor Baš je v dokumentu Idejni projekt tehnične rešitve avtomatizacije knjižničnega poslovanja v potujoči knjižnici predstavil možne variante komunikacijskega in računalniškega opremljanja bibliobusov glede na specifične pogoje dela.


Ad 2

Mag. Matjaž Cigrovski je predstavil dokument Analiza zahtev in okvirni predlog uvedbe računalniške podpore v potujoči knjižnici. Večina procesov, ki se odvijajo v biliobusu, je že računalniško podprtih s programsko opremo COBISS/Izposoja in COBISS/Izpisi. Na novo bo potrebno razviti naslednje postopke:


Ad 3

Prisotni so se strinjali s predstavljenimi ugotovitvami iz dokumentov in niso imeli pripomb. V debati, ki je sledila, je bilo izpostavljeno naslednje:


Ob zaključku posveta je bilo sklenjeno naslednje:

Posvet je bil zaključen ob 12.00 uri.

Zapisala: Mira Folnovič