Z A P I S N I K

posveta ob zakjučku tretje faze izvedbe projekta "Računalniško podprt sistem medknjižnične izposoje (MI)", ki je bil 30. 06. 1997 ob 10.30. uri v prostorih IZUM-a, Prešernova 17, Maribor.


PRISOTNI:

ODSOTNI:

Po uvodnem pozdravu je mag. Marta Seljak na kratko predstavila vsebino dokumenta Funkcionalne zahteve računalniško podprtega sistema medknjižnične izposoje in DNEVNI RED sestanka:

  1. Predstavitev izvedbe procesa MI z uporabo definiranih funkcij
  2. Obravnava predlogov in pripomb
  3. Nadaljnja izvedba projekta "Računalniško podprt sistem medknjižnične izposoje (MI)"

Ad 1

Ga. Bojana Lešnik je predstavila primer izvedbe osnovnih postopkov celotnega procesa MI z uporabo definiranih funkcij v dokumentu Funkcionalne zahteve računalniško podprtega sistema medknjižnične izposoje.


Ad 2

V razpravi, ki je sledila, je bilo izpostavljeno naslednje:

Zaključki z razprave:


Ad 3

Po zaključku razprave je mag. Seljak prisotne obvestila o načrtih in ciljih tehnološke prenove sistema COBISS, ki so bili predstavljeni in z odobravanjem sprejeti na Svetu direktorjev COBISS dne 26. 06. 1997.

Spoznanje o nujnosti tehnološke prenove sistema COBISS je prisotno že dalj časa. Intenzivnejše pripravljalne aktivnosti so bile izvedene v letošnjem letu in so potekale vzporedno z drugimi razvojnimi aktivnostmi, med katerimi je tudi projekt "Računalniško podprt sistem medknjižnične izposoje (MI)". Projekt je s predložitvijo dokumenta Funkcionalne zahteve računalniško podprtega sistema medknjižnične izposoje članom delovne skupine in z obravnavo na posvetu prešel v fazo načrtovanja in implementacije, ko morajo biti sprejete odločitve glede tehnologije.

Prehod na novo tehnologijo bo potekal postopoma. Prvi bo implementiran segment COBISS/Medknjižnična izposoja, predvidoma v roku enega leta, tako da bo dan v uporabo junija 1998. Kljub temu, da se zdi rok enega leta dolgo obdobje, predvsem za uporabnike, ki že težko čakajo na to aplikacijo, bo potrebno v tem času veliko postoriti. Poleg razvoja novega segmenta COBISS/Medknjižnična izposoja bo namreč potrebno postaviti tudi globalno arhitekturo sistema COBISS z vsemi ključnimi komponentami in razviti vmesnike, ki bodo omogočali komunikacijo novega segmenta COBISS/Medknjižnična izposoja z obstoječimi aplikacijami.

Posvet je bil zaključen ob 14.45.

Zapisala: Bojana Lešnik