Z A P I S N I K

s posveta na temo "Vodenje retrospektive serijskih publikacij", ki je bil v petek, 04.07.1997, ob 10.30 uri v IZUM-u v Mariboru.


Prisotni:


V uvodu je mag. Marta Seljak poudarila, da je namen posveta oziroma delavnice, da IZUM predstavi predlog baze podatkov CORES za retrospektivo serijskih publikacij za potrebe vodenja biliografij ter da se v primeru odprtih vprašanj dogovorimo in uskladimo.

Poleg podatkov o uredništvih in drugih avtorskih prispevkih so za vodenje bibliografij potrebni tudi podatki za ocenjevanje kvalitete revije. S tem v zvezi je IZUM navezal stik s firmo Institute for Scientific Information, ki je proizvajalec baze podatkov Journal Citation Reports (JRC) na CD ROM-u, da bi dobili možnost programskega prenosa faktorja vpliva iz JRC-ja v bazo podatkov CORES. Na osnovi rezultatov dogovarjanj bo sprejeta odločitev o tem, ali bodo podatki, ki so potrebni za oceno kvalitete revije, v bazi podatkov CORES ali pa bodo v posebni datoteki.

Za potrebe nacionalne bibliografije serijskih publikacij bo vzpostavljena ločena baza podatkov na računalniškem sistemu NUK.

Nato je Romana Muhvič predstavila bazo podatkov za vodenje retrospektive serijskih publikacij CORES. Baza podatkov je bila narejena s konverzijo iz baze podatkov COBIB. Vanjo so bili vključeni tisti zapisi za serijske publikacije, ki so imeli v polju 011 od 0000-0000 različen ISSN in so vsebovali polje 959 - Podatki za ocenjevanje. To so trenutno edini natančni retrospektivni podatki v bazi podatkov COBIB. Podatki o uredništvih niso bili prenešeni, saj iz baze podatkov COBIB ni razvidno, za katero obdobje veljajo.

Že med predstavitvijo so imeli udeleženci sestanka predloge in pripombe.

Jelka Gazvoda je predlagala, da bi se s konverzijo dodale v bazo podatkov CORES vse slovenske serijske publikacije. Povedala je tudi, da za vodenje časovnega obdobja za nekatere primere letnica ne bo dovolj in da bo za nekatere serijske publikacije treba dodati polja 700, 701, 710 in 711.

Alenka Logar-Pleško je predlagala, da bi v bazo podatkov k poljem za vnos avtorstev dodali podpolje za opombe, v katero bi lahko vnesli prost tekst za izpis, če bi bilo to potrebno.

Kot problem so udeleženci izpostavili tudi elektronske serijske publikacije.

Bilo je tudi več predlogov za dopolnitev šifranta za sekundarno avtorstvo. Mira Vončina je predlagala, da bi inštitucije, ki zahtevajo poročanje, povedale, katere vrste avtorstva potrebujejo.

Med predstavitvijo baze podatkov CORES se je izkristaliziralo pet odprtih vprašanj, o katerih se je bilo potrebno dogovoriti.

 1. Kaj se bo v bazo podatkov CORES preneslo s konverzijo iz baze podatkov COBIB?

  SKLEP: Konverzija ostane enaka, kot je bila testna, razen če se bo faktor vpliva preselil v drugo datoteko. V tem primeru konverzije iz baze podatkov COBIB ne bo in bo baza podatkov CORES na začetku prazna.

 2. Ali je leto dovolj natančno časovno obdobje za vodenje retrospektive serijskih publikacij za potrebe vodenja osebnih bibliografij, bibliografij ustanove in domoznanstva?

  SKLEP: Leto je dovolj za vodenje retrospektive, vendar bi bilo ugodno, da bi pri poljih za podatke o avtorstvih dodali podpolje za opombe. Podpolje bi vnašali takrat, ko avtorstvo ne velja za celotno obdobje.

 3. Katere kode za vrsto avtorstva se bodo uporabljale?

  SKLEP: Za potrebe vodenja osebnih bibliografij in bibliografij ustanov so pomembne sledeče kode za vrsto avtorstva, ki jih je treba dodati tudi v šifrant za vzajemno bazo podatkov COBIB:

  130 - grafični oblikovalec
  340 - urednik
  341 - član uredniškega odbora
  342 - gostujoči urednik
  343 - področni urednik
  344 - glavni urednik
  345 - odgovorni urednik
  346 - glavni in odgovorni urednik
  347 - član uredniškega sveta
  348 - predsednik uredniškega sveta
  349 - tehnični urednik
  400 - financer/sponzor
  440 - ilustrator
  540 - nadzornik/pogodbenik
  600 - fotograf
  730 - prevajalec
  901 - pisec recenzij
  913 - avtor povzetka
  914 - prevajalec povzetka
  926 - lektor

 4. Kakšna bo oblika izpisa po ISBD?

  SKLEP: Ker se bo v osebnih bibliografijah in tudi v bibliografijah ustanov poleg oblike izpisa po ISO 690 uporabljala tudi oblika izpisa po ISBD, je bila definirana naslednja oblika:

  PRIIMEK, Ime (urednik od-do)
  Polje_200_brez_podpolj_f_in_g. - Polje_210. -
  ISSN xxxx-xxxx.
  COBISS-ID xxxxxx

  Primer:

  Keber, Janez (glavni urednik 1992-1995)
  ___ JEZIKOSLOVNI zapiski : zbornik Inštituta za
  slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. - Ljubljana :
  Znanstevenoraziskovalni center Slovenske akademije
  znanosti in umetnosti, 1991- . - ISSN 1381- ..... .
  COBISS-ID 4231981 __________________________ 123

 5. Ali bodo v bazo podatkov CORES vključena polja 700, 701, 710 in 711?

  SKLEP: Našteta polja bodo vključena naknadno, če bo to potrebno. Potrebno pa je dodati podpolje 200b.

  Udeleženci posveta bodo bazo podatkov CORES dobili v testiranje predvidoma septembra 1997, ko bo pripravljena nova verzija.

Posvet je bil zaključen ob 15.45. uri.

Zapisala: Tadeja Brešar