ZAPISNIK

 

1. delovne skupine za OPAC, ki je bila v četrtek, 16/09-1993, ob 10.00 uri v prostorih IZUM.

Prisotni člani delovne skupine:

Odsotni člani delovne skupine:

Ostali prisotni:

 

Dnevni red:

  1. Izbor predsednika delovne skupine
  2. Predstavitev dokumenta "Primerjalna analiza OPAC-ov"
  3. Predstavitev dokumenta "Predlog dopolnitev COBISS/OPAC"
  4. Obravnava dokumenta "Predlog dopolnitev COBISS/OPAC"
  5. Razno

 

Za predsednika delovne skupine je bil izbran Bojan Štok.

Dokument "Primerjalna analiza OPAC-ov" je predstavil Robert Vehovec, "Predlog dopolnitev COBISS/OPAC" pa Bojan Štok.

Delovna skupina je v razpravi ugotovila, da je potrebno "Predlog dopolnitev COBISS/OPAC-a" dopolniti z naslednjim:

Komunikacijski del uporabniškega vmesnika: na napačen izbor računalnik ne odgovori s piskom.

Slika 1: V vseh tekstih, ki se izpisujejo na ekran, se uporabi vikanje namesto tikanja. Tekst "iskalci začetniki, izkušeni iskalci" se briše.

Slika 2: Črka, ki ponazarja izbiro, se naj ne izpiše z malo začetnico. Lahko pa se kako drugače označi. Možnost iskanja po UDK naj bo implementirana le v težjem uporabniškem vmesniku.

Slika 3: V primer iskanja je potrebno vključiti tudi primer iskanja po korporaciji.

Slika 4: Za začetek se avtomatsko med ključne besede vključi operator AND. Če je rezultat iskanja nič zadetkov, se uporabi operator OR.

Slika 6: Doda se možnost omejitve iskanja po avtorju, če sledi iskanju po ključnih besedah.

Slika 8: Obliko uporabniškega skrajšanega formata je potrebno še skrajšati ali pa poiskati možnost, da je na vrhu vedno izpisana signatura. Namesto teksta "ZALOŽBA" se uporabi tekst "IMPRESUM"

Slika 10: "Trenutno aktivna baza podatkov" se spremeni v "Trenutno izbrana baza podatkov".

Stran 4-3: Pri izpisu zbirnih podatkov o stanju zaloge, se naj ne izpiše podatek o kompletnosti.

Stran 4-4: Tekst "Kopija" se spremeni v "Izvod".

Stran 4-5: Pri beleženju statistik se doda, da je zbiranje podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Sklep delovne skupine je bil, da IZUM na osnovi razprave, ugotovitev in dopolnitev, ki so bile predlagane med sejo izdela prototipno verzijo lažjega uporabniškega vmesnika. Prototipna verzija bo predstavljena na naslednji seji delovne skupine za OPAC, in sicer v decembru 1993.

 

Predsednik delovne skupine za OPAC

Bojan Štok