ZAPISNIK

 

2. delovne skupine za OPAC, ki je bila v petek, 10/12-1993, ob 10 uri v prostorih IZUM-a:

Prisotni člani delovne skupine:

Odsotni člani delovne skupine:

Ostali prisotni:

 

Dnevni red:

  1. Predstavitev enostavnejšega uporabniškega vmesnika in dopolnitve zahtevnejšega uporabniškega vmesnika
  2. Obravnava obeh uporabniških vmesnikov
  3. Razno

 

Delovna skupina je sprejela naslednje sklepe:

1. Problem delitve oz. poimenovanja obeh nivojev uporabniškega vmesnika:

Zaključek: delitev in poimenovanje ostane tako, kot je bilo: enostavnejši in zahtevnejši uporabniški vmesnik. Potrebno je poenotiti uporabo teh izrazov v celotni programski opremi.

2. V prvem ekranu je potrebno zamenjati besedo "knjige" z besedo "gradivo".

3. Iskanje po ISBN, ISSN in COBIB-ID gre v podmenu "Iskanje po identifikacijskih številkah (ISBN, ISSN ... ).

4. Pri iskanju po naslovu in avtorju se doda polje "besede iz naslova", iskanje po avtorju pa je besedno.

5. Dodati primer iskanja korporacij.

6. V seznamu zapisov (direktoriju) se pri neknjižnem gradivu namesto jezika in števila izvodov izpiše vrsta gradiva (zvočni posnetki ... ).

7. Sporočilo "Berem po omrežju" se spremeni v sporočilo "Berem preko omrežja".

8. Beseda "direktorij" se zamenja z besedo "seznam".

9. Pri možnostih "naslednji" in" predhodni zapis" se črta "iz direktorija zapisov".

10. Pri dodatni možnosti "urejanje" se implementirajo tri možnosti urejanja: po naslovu, po avtorju in po letu izdaje.

11. V težjem uporabniškem vmesniku se s tipko <ESC> vrnemo na osnovni menu.

12. Iz pomoči se briše "v vnosni vrstici".

13. Pri izpisu zapisa se pri podatku "VRSTA GRADIVA" izpiše tudi polje, ki je vezano na vrsto gradiva (npr. pri knjigah se izpiše tudi polje 105b).

14. Pri izpisu zapisov se brišejo prazne vrstice.

15. Pri izpisu serijskih publikacij se signatura izpiše poudarjeno.

16. Tipke, ki se pogosto uporabljajo, se poenotijo.

17. "Podatki o stanju zaloge" se preimenujejo v "Podatki o zalogi".

18. Če je mogoče, se nazivi polj v uporabniškem formatu izpišejo v prvem stolpcu, vsebina polja pa se pomakne v tretji stolpec.

19. Člane delovne skupine se obvesti, ko bo razvoj končan.

20. Člani delovne skupine bodo imeli za testiranje na razpolago 14 dni.

 

Vodja delovne skupine

Bojan Štok