ZAPISNIK

 

3. seje delovne skupine za OPAC, ki je bila v petek, 25/02-1994, ob 10 uri, v prostorih IZUM-a:

Prisotni člani delovne skupine:

Odsotni člani delovne skupine:

Ostali prisotni:

 

Dnevni red:

  1. 1. Predstavitev in obravnava prototipne menujske verzije programske opreme COBISS/OPAC
  2. Razno

 

G. Bojan Štok in g. Robert Vehovec sta predstavila dopolnjeno prototipno verzijo programske opreme COBISS/OPAC.

Delovna skupina je sprejela naslednje sklepe:

1.Če knjižnica nima avtomatizirane izposoje, naj se ne izpiše opcija: Pregled izposojenega gradiva.

2. Pripombe in predlogi se bodo pošiljali na username ZAxxx.

3. Namesto "številka člana" se uporabi tekst "številka izkaznice".

4. Pri pregledu izposojenega gradiva se doda opozorilo, da je geslo potrebno skrivati in da se zaradi tega ne vidi na zaslonu.

5. V menujski verziji se doda možnost za vnos diakritičnih znakov preko tabele. Možnost se naj imenuje "Neslovenski znaki".

6. Potrebno je odpraviti napako pri dezideratih.

7. Pripombo UKM, da naj se izpiše lokacija pri serijskih publikacijah, smo rešili tako, da se bo v okviru polja 998 doda posebno podpolje za opombe o zalogi, ki se bodo izpisale.

8. Dopolnjena prototipna verzija programske opreme COBISS/OPACse lahko instalira v ponedeljek, 28.02.1994.

 

Vodja delovne skupine

Bojan Štok