ZAPISNIK

 

1. seje Strokovnega sveta COBISS, ki je bila v četrtek, dne 17/09-1992, ob 10.00 uri v prostorih IZUM.

PRISOTNI:

Predsednik Strokovnega sveta COBISS g. Ivan Kanič je otvoril sejo in na kratko predstavil vlogo Strokovnega sveta ter predlagal naslednji dnevni red:

  1. Program dejavnosti IZUM v letu 1992
  2. COBISS/OPAC - pripombe, predlogi
  3. Razno

Po sprejetju dnevnega reda je direktor IZUM, mag. Tomaž Seljak, podal kratko pojasnilo o razlogih, zakaj se program dejavnosti IZUM za leto 1992 obravnava šele v septembru.

Ad 1

G. Alojz Urbajs je podal obrazložitev programa dejavnosti in planiranega obsega dela v sektorju Informacijski inženiring v letu 1992.

Predsednik je pozval prisotne k razpravi.

Predstavnik UKM g. Mirko Nidorfer je prosil za pojasnilo v zvezi z vsebino dela k točkam 10., COBISS/Nabava, 14., Baza podatkov ISBN, in 18., Uporaba črtne kode, in hkrati povedal tudi mnenje UKM:

Na vprašanje predstavnika UKM v zvezi z ISBN bazo podatkov je g. Ivan Kanič povedal, da struktura baze podaktov ISBN, ki je bila definirana za YUBIN, ni ustrezala v celoti, zato jo je bilo potrebno na novo zastaviti.

Odgovor je dopolnila mag. Marta Seljak:

  1. Informacijske potrebe za področje nabave se rešujejo trenutno z nekaterimi rešitvami v okviru COMARC/H formata in programske opreme COBISS/Katalogizacija. To zadošča za potrebe najpomembnejših statističnih pregledov, medtem ko za finančno-računovodski vidik obstoječe rešitve ne zadoščajo. Zato je bilo potrebno pristopiti k izdelavi posnetka in analize stanja, na podlagi katerega bo možno pripraviti predlog avtomatizacije tega segmenta.
  2. Za bazo podatkov ISBN je razen opredelitve podatkovne strukture potrebno znotraj programske opreme COBISS/Katalogizacija razviti nov modul avtomatskega dodeljevanja ISBN števil.
  3. Glede črtnih kod: vseh programskih rešitev ni možno hkrati implementirati v vse knjižnice, ker niso vse na takšni stopnji opremljenosti, kot je UKM, razen tega pa tudi v IZUM ni dovolj kadrovskih zmogljivosti. Planiran obseg dela za leto 1992 bo možno realizirati ob predpostavki, da bodo naši sodelavci opravili 25% nadurnega dela.

G. Branko Zebec je opozoril tudi na problem sredstev za finansiranje opreme za tiskanje nalepk - idealna rešitev bi bil THERMAL TRANSFER tiskalnik, nabava le-tega pa terja velika sredstva, zato je potrebno uporabiti uporabnikom dosegljive možnosti tiskanja (laserski tiskalnik oz. matrični tiskalnik).

Presednik g. Ivan Kanič je rezimiral razpravo in predlagal

1. SKLEP: Strokovni svet COBISS daje priporočilo IZUM-u kot razvijalcu in izvajalcu ter knjižnicam kot uporabnikom, da najdejo skupno rešitev, ki bo izvedljiva in tehnično ter kvalitetno optimalna pri uporabi črtne kode.

Pri točki 3. COBISS/Iskanje je g. Mirko Nidorfer izpostavil problem neustreznosti preračunavanja depozita v ECU in neobveščanja uporabnika o porabi sredstev in ukinitvi uporabniškega gesla.

G. Branko Zebec je v zvezi z depozitom in preračunom depozita povedal, da bo vsak uporabnik v prihodnje preko računa dobil povratno informacijo o porabi depozita. G. Kanič pa je predlagal, da se preveri, ali je sistem zaračunavanja in preračunavanja uporabe baz dovolj prijazen za uporabnike.

Po predstavitvi programa dejavnosti in obrazložitvi posameznih točk in v zvezi s tem postavljenih vprašanj in izraženih želja je predsednik g. Ivan Kanič predlagal, da bi kazalo zahtevke knjižnic pred posredovanjem v IZUM koordinirati in strokovno poenotiti. Usklajeni strokovni predlogi so predpogoj za kvaliteten razvoj sistema.

V zvezi s tem je g. Alojz Urbajs povedal, da v fazi razvoja ni smotrno postavljati filtrov med uporabniki in IZUM-om v obliki koordinatorjev oziroma redaktorjev. Mag. Marta Seljak je poudarila, da smo zainteresirani za neposreden stik z uporabniki, da je v ta namen organizirana posebna služba "help desk", preko katere imajo uporabniki možnost od ponedeljka do petka (od 8h do 15.30) dobiti pomoč v zvezi z vsemi vprašanji, ki zadevajo sistem COBISS. Vse potrebe uporabnikov, ki zahtevajo vzdrževanje ali razvoj dokumentacije COMARC ali programske opreme, pa je potrebno poslati pisno po ustaljenih pravilih.

Predstavnik UKM je v zvezi s tem dejal, da ne bi kazalo koordinacije in redakcije jemati kot filter, ampak kot pomoč.

V zvezi s točko 8., COBISS/Statistični pregledi, je bil izpostavljen problem zahtevkov Zavoda za statistiko, ki jim ni mogoče ugoditi v celoti, zato bi bil potreben sklic sestanka. Po dogovoru je sestanek dolžan sklicati Zavod za statistiko.

Program dela po področjih so v nadaljevanju podajali ga. Jana Rečnik, g. Bojan Štok, mag. Marta Seljak, mag. Petar Šobot.Pri točki C - izobraževanje uporabnikov je bil izpostavljen problem ustreznega prostora, ki bi omogočal vse oblike izobraževanja z različnimi nosilci.

V zvezi s tem je predsednik g. Ivan Kanič predlagal

2. SKLEP: Strokovni svet COBISS opozarja na pomembnost izobraževanja vseh vrst uporabnikov (od bibliotekarjev v knjižnicah do uporabnikov informacij iz univerz in industrije) in je zato nesprejemljivo dejstvo, da IZUM ne more več izvajati izobraževanja, ker zato nima potrebnih pogojev (terminalske učilnice).

G. Branko Zebec je podal zbirni pregled dejavnosti Računalniškega inženiringa, nato pa še pregled po področjih dejavnosti.

Po predstavitvi programa je bil sprejet

3. SKLEP: Strokovni svet COBISS ugotavlja, da je Program dejavnosti IZUM-a za leto 1992 zastavljen v skladu s sprejeto koncepcijo razvoja skupnih osnov KIS/SZTI v Republiki Sloveniji, upoštevaje prioritetne potrebe uporabnikov in realne možnosti realizacije definiranih nalog v letu l992. Strokovni svet predlaga Upravnemu odboru IZUM, da program sprejme.

Ad 2

Predstavitev nove verzije programske opreme COBISS/OPAC. Povzetek pripomb ter možnosti razrešitve doslej nerazrešenih pripomb je podal g. Alojz Urbajs. Sledila je razprava, iz katere je bilo razbrati, da se pripombe na COBISS/OPAC še nadalje zbirajo in vključujejo v programske rešitve.

Predstavnik UKM g. Mirko Nidorfer je dejal,

Sklenil je z mislijo, da so tudi s strani bralcev intervencije in da je UKM mnenja, da je COBISS/OPAC neuporaben in da ga je potrebno vrniti v fazo testiranja.

Predsednik g. Ivan Kanič je poudaril, da priročnik in instalirani modul OPAC nikakor nista zadnja verzija in da bodo pripombe in predlogi upoštevani pri nadaljnjem razvoju OPAC-a.

Na vprašanje, ali posredovati uporabnikom - bralcem tudi vmesne verzije programa OPAC, je bilo mnenje g. Ivana Kaniča, da se vmesne verzije posredujejo uporabnikom, saj se na ta način napake in pomanjkljivosti najhitreje odkrijejo.

Odgovor na pripombe UKM je podal g. Alojz Urbajs, ki je menil, da so nekatere pripombe g. Nidorferja neprimerne in nekorektne, da nastajanje priročnika nikakor ni potekalo v tajnosti, da je IZUM poskusil upoštevati vse njihove pripombe, ki jih je v tem času uspel realizirati, da se tudi razvojna skupina zaveda, da sedanja verzija OPAC-a ni najbolj primerna za najmanj zahtevno skupino uporabnikov, za katero pa je v načrtu izdelava popolnoma menujske verzije programa. Ob tem pa je nesprejemljivo dejstvo, da uporabniki v UKM ob terminalih nimajo na voljo priročnikov, ki bi jim delo lahko olajšali.

V nadaljevanju je prosil še ostale udeležence, da posredujejo svoja mnenja in mnenja njihovih uporabnikov na OPAC.

Ga. Barbara Kovar iz Mariborske knjižnice je povedala, da so s programom in priročnikom knjžničarji zelo zadovoljni, da pa ga neposredni uporabniki - bralci še ne uporabljajo (pomanjkanje terminalov ...). Spomnila je tudi na problem SIK-ov z več oddelki, kjer bi bil zelo dobrodošel "nivojski OPAC", ki bi omogočal na prvem nivoju samo izpis gradiva enega oddelka, nato pa šele izpis celega fonda gradiva knjižnice.

Ga. Breda Karun iz SIK KOŽ je povedala, da se ji ne zdi prav, da priročnika ne bi posredovali bralcem, ker je priročnik uporaben in ni potrebe, da podcenjujemo neposredne uporabnike. Prav tako menijo, da je program vsekakor uporaben.

Ga. Lidija Vodopivec iz CTK je pripomnila, da niso upoštevane vse njihove pripombe (program ne izpiše, od kdaj ima revijo CTK).

Mag. Marta Seljak je podala pojasnilo, da vseh pripomb, ki so jih dali na verzijo OPAC-a, ki je bila v uporabi pred 17.07.1992, v obstoječi, mrežni verziji ni možno realizirati. Transparentnost podatkov namreč zahteva standarizirane rešitve, tako da je potrebno posebnosti posameznih ustanov prilagoditi standardnim rešitvam. G. Bojan Štok je pojasnil funkcijo, ki omogoča izpis teh podatkov.

Ga. Lidija Wagner iz NUK je povedala, da je zadolžena za področje člankov, da je novo verzijo programske opreme preizkusila na tem segmentu in da se ji zdi ta verzija boljša od predhodnih.

Ga. Marija Fabjančič iz SAZU je pripomnila, da je bila zelo vesela priročnika, da se je v njem lahko znajti, da so primeri ekranskih slik zelo informativni in da pomeni program zelo velik napredek.

Predsednik g. Ivan Kanič je nato predlagal:

Mag. Marta Seljak je nato povedala, da so vse pripombe, ki jih je bilo možno v tem času realizirati, upoštevane, da pa ima sistem, kot je zasnovan, še veliko možnosti za nadaljnji razvoj in dopolnjevanje. Priročnik je dovolj nazoren, da lahko približa številne možnosti sistema COBISS/OPAC tudi povprečnemu uporabniku. Menila je tudi, da je stvar IZUM-a, da koordinira delo na razvoju programske opreme COBISS/OPAC.

Predsednik je predlagal, da Strokovni svet sprejme naslednji

4. SKLEP: Formira se posebna delovna skupina za koordinacijo dela v zvezi z nadaljnjim razvojem OPAC-a.

Ad 3

Predsednik je predlagal, da Strokovni svet pod točko Razno sprejme še naslednje sklepe:

5. SKLEP: V začetku oktobra se formira delovna skupina za koordinacijo dela na problemu normativne kontrole v naslednji sestavi: predstavniki IZUM: mag. Marta Seljak, Alojz Urbajs, Bojan Štok; predstavnica KOŽ - Breda Karun; predstavnica CTK - Marija Petek; prestavnica NUK - Lidija Wagner, UKM pa bo predstavnika imenoval naknadno.

6. SKLEP: Strokovni svet ugotavlja, da je potebno izpeljati postopek imenovanja osrednjih knjižnic in v zvezi s tem daje pobudo, da MZT postopek pospeši.

7. SKLEP: IZUM organizira sestanek delovne skupine, ki bo pripravila predlog adresarja - elektronskega imenika uporabnikov COBISS-a.

 

Sestanek je bil zaključen ob 15.30 uri.

 

Zapisala:

Danica Bizjak

Predsednik Strokovnega sveta COBISS

Ivan Kanič