ZAPISNIK

 

3. seje Strokovnega sveta COBISS, ki je bila v ponedeljek, 22/03-1993, ob 10.00 uri v prostorih IZUM.

Prisotni:

 

Predsednik g. Ivan Kanič je otvoril sejo, pozdravil prisotne in predlagal naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 2. Seje
  2. Struktura baze podatkov COLIB
  3. Normativna kontrola - o svojih aktivnostih poročata NUK in UKM
  4. Komuniciranje med uporabniki in IZUM-om - dopolnitev navodil
  5. Razno

Predlagan dnevni red je bil potrjen.

 

Ad 1 PREGLED ZAPISNIKA 2. SEJE

 

Predsednik g. Ivan Kanič je podal pregled sklepov 2. Seje Strokovnega sveta in prosil prisotne za pripombe na zapisnik oz. sklepe.

Ker ni bilo pripomb, je bil sprejet

SKLEP ŠT. 12: Potrdi se zapisnik 2. seje Strokovnega sveta COBISS.

 

Ad 2 STRUKTURA BAZE PODATKOV COLIB

 

Predsednik g. Ivan Kanič je na kratko povzel gradivo Opredelitev pristopa strukture zapisov v bazi podatkov COLIB, ki so ga člani prejeli z vabilom, nato pa prosil za podrobnejše informacije s strani IZUM in NUK.

Mag. Marta Seljak je uvodoma povedala, da sta k diskusiji o strukturi baze podatkov COLIB povabljeni tudi predstavnici Zavoda R Slovenije za statistiko, in sicer ga. Erika Potočan in ga. Marija Maletin.

V nadaljevanju je predstavila dokumente, ki so bili upoštevani pri pripravi predloga, ter obrazložila polja in podpolja, pri katerih so dileme.

Nato je predala besedo g. Meliti Ambrožič. Ga. Melita Ambrožič je dejala, da obstaja za vsak tip knjižnice veliko podatkov, ki jih je težko zajeti v eni bazi. V bazi podatkov COLIB smo zajeli samo bistvene podatke in pri tem upoštevali priporočila ISO standarda iz leta l983. Baza COLIB naj bi vsebovala potrebne podatke za letna poročila in mednarodno statistiko. Če pa bi v njej želeli zajeti vse podatke, bi jih morali beležiti po posameznih vrstah knjižnic. Po zadnjem vprašalniku Zavoda za statistiko so zajeti vsi podatki, nekatere definicije pa so že nove. Pri zbiranju podatkov so problem šolske knjižnice, ker NUK doslej statističnih podatkov o njih ni zbirala.

Predsednik g. Ivan Kanič se je zahvalil za podrobnejše informacije. Prosil je za vprašnja in predloge.

Ga. Erika Potočan z Zavoda za statistiko je dejala, da bi ta vsebina baze ustrezala, ker sedaj niso več vezani na zvezno statistko. Glede zajetja vseh tipov knjižnic pa bi se morali še pogovoriti. Cilj baze je, da so evidence enotne in upoštevane zahteve uporabnikov. Nastala bo sprememba pri občinah - nov statistični šifrant občin, potrebna pa bo tudi enotna klasifikacija dejavnosti po sistemu mednarodne klasifikacije NACE (1985 veljaven v EGS), ki jo bo potrebno upoštevati zaradi mednarodnih primerjav. V Zavodu za statistiko pripravljajo nacionalni šifrant po mednarodni klasifikaciji poklicev (ISTA nivoji - obdržali bodo štiri nivoje), ki ga bo potrebno vključiti v bazo. Uporabljene so izobrazbene stopnje iz leta 1980, ki se še vedno uporabljajo.

Ga. Marija Maletin je dejala, da je vsebina baze dobra, da pa so na Zavodu za statistiko zajemali tudi društvene knjižnice ter knjižnice bolnišnic in zdravilišč, ki pa jih NUK ne spremlja.

Mag. Marta Seljak je dejala, da se je potrebno dogovoriti glede obsega knjižnic, ki bodo zajete. Ni potrebno, da zgoraj navedene knjižnice odpadejo, postavlja pa se vprašanje, kdo bo zajemal podatke.

Ga. Melita Ambrožič je povedala, da so popisane vse knjižnice, ki so v mreži, potrebno pa se je dogovoriti tudi, kdo bo popisal knjižnice, ki niso vključene v COBISS. Predlagala je sestanek, ki naj bi se ga udeležili predstavniki UKM, CTK, NUK, SIK in Zavoda za statistiko.

G. Ivan Kanič je opozoril na definicijo knjižnice, npr. javna knjižnica, ker je pričakovati, da se bo pojavila tudi privatna knjižnica. Ob uporabi baze podatkov se bodo verjetno pojavila še druga vprašanja. Predlagal je, naj Zavod za statistko sodeluje pri šifrantih. Pripomnil je, da je vnos podatkov stvar kompetenc.

Mag. Marta Seljak je dejala, da so osnovni identifikacijski podatki v polju 001 nujno potrebni za delovanje sistema COBISS in ni možno dolgo čakati. Bazo podatkov je potrebno instalirati, kasneje pa vključevati dopolnitve.

G. Ivan Kanič je nato dejal, da bo baza podatkov delovala po principu vzajemnosti, potrebno pa bo natančno določiti postopke in roke ažuriranja. Poudaril je tudi, da bo sam zagon baze zahteval veliko dela, in predlagal, da se v zvezi s tem sprejme

SKLEP ŠT. 13: Pri financerju - Ministrstvu za znanost in tehnologijo se sproži vprašanje glede financiranja polnjenja baze podatkov COLIB.

 

Ad 3 NORMATIVNA KONTROLA

 

Predsednik g. Ivan Kanič je uvodoma predstavil naloge na področju normativne kontrole, nato pa prosil predstavnika NUK in UKM za podrobnejšo obrazložitev.

G. Franci Zore iz NUK je na kratko povzel vsebino pogovorov na temo normativne kontrole. Povedal je, da je potrebno kar najhitreje pričeti z vnašanjem deskriptorjev v polja 600 do 609, pri tem pa ne bi smeli izgubiti podatkov iz polja 610. Razmišljali so o dveh stvareh iz polja 610, in sicer:

Pri normativnih datotekah, ki so vezane na polja-podpolja 600-609, je načeloma upoštevan UNIMARC. Najprej bi razvili datoteko imen, nato pa sledi preverjanje po segmentih. Roki za izvedbo so odvisni tudi od IZUM-a in bi se bilo potebno o tem še pogovoriti.

G. Mirko Nidorfer iz UKM je povedal, da je do sedaj ves postopek potekal ročno in da je normativno kontrolo delal sam. Potrebovali bi normativno kontrolo, kjer bi bili zajeti vsi pojmi in to bi bila osnova za sistematično delo, seveda po predhodni uskladitvi. Od programa je odvisen vnos oziroma ustrezen izpis.

Mag. Marta Seljak je v nadaljevanju povedala, da je bila ta točka dnevnega reda uvrščena na današnjo sejo Strokovnega sveta zaradi želje UKM, da se dogovorimo o nadaljnjem delu. V IZUM je sedaj v ospredju izdelava dokumentacije. V pripravi so priročniki COBISS/ATLASS, COBISS/Vzajemna katalogizacija in COBISS/Izpisi. Intenzivno delajo na poenotenju izpisov, nato pa bi se lotili študija normativne kontrole. Ko bo prevod UNIMARC/Authorities verificiran v IZUM-u, ga bo potrebno posredovati v NUK in tudi na terminološko komisijo.

Razpravo je nadaljeval g. Mirko Nidorfer. V UKM dela manjša ekipa na problematiki polj 600-609, na popisu stanja. UKM je postavil nekaj vprašanj, na katera pa je IZUM večinoma že odgovoril. Poudaril je potrebo po INFO servisu, ker knjižnice niso dovolj informirane. Glede izpisov je veliko stvari že narejenih, vendar v knjižnicah zanje ne vedo.

Mag. Marta Seljak je na to pripomnila, da vse zadeve glede informiranosti lahko reši ustrezna uporabniška dokumentacija.

G. Ivan Kanič je nato ugotovljal, da so zadeve glede normativne kontrole usklajene, da so naloge razdeljene, potrebno pa bo določiti še roke. NUK je že podala predlog gesel - delovno gradivo, z UKM je to usklajeno, v pripravi pa je tudi že navodilo za vnos in priročnik za tvorbo vsebinskih oznak. To bi moralo biti do poletja pripravljeno. Ker je problematika vezana na delovanje osrednjih knjižnic, je pojasnil, da je postopek imenovanja osrednjih knjižnic popolnoma zastal. Akcijo imenovanja je potrebno obnoviti in pripeljati do konca, ker je od teh knjižnic odvisno, kako stvari rešiti terminološko.

Ga. Breda Karun je povedala, da v Knjižnici Otona Župančiča že več kot pol leta vnašajo v polja 600-609 in bi morda komu koristile tudi izkušnje SIK-ov. Pri tem ponujajo svojo pomoč.

G. Franci Zore je na to dejal, da v NUK te izkušnje spremljajo, vendar pa še niso vnašali v ta zahtevna polja. Razlog za to je tudi ta, da niso bila pripravljena enotna navodila, v bazi pa so velike razlike in ne bi želeli delati nekaj po svoje.

G. Mirko Nidorfer je povedal, da so v UKM s tem začeli na novo, da so se tehnično obrnili na IZUM, vsebinsko pa na NUK, pa tudi na SIK-e. SIK-e in specialne knjižnice bi morali upoštevati, saj je baza enotna in morajo sodelovati vsi.

G. Ivan Kanič je še pripomnil, da smo zanemarili normiranje predmetnih oznak in da je pred začetkom dela treba pripraviti še nekaj osnovnih stvari. Pri normativni kontroli gre za izmenjavo informacij.

Mag. Marta Seljak je nato dejala, da je današnja seja samo informativni pogovor o normativni kontroli. Dokler ne bo priročnikov in enotnega geslovnika, je še vse v poizkusni fazi.

G. Marijo Fabjančič je zanimalo, ali se bo potem polje 610 brisalo in ali ne bo prišlo do motenj. Polje 610 so uporabljali, ker je bilo bolj svobodno.

G. Mirko Nidorfer je dejal, da delo na polju 610 ni vrženo stran, da je polje kljub temu iskalno. Programska pomagala bodo omogočala prenos podatkov iz polja v polje. Pri geslenju je prvenstveno treba upoštevati uporabnika in mu nuditi sistematični pregled.

Mag. Marta Seljak je na to dejala, da vsega ne bo mogoče rešiti s konverzijo.

Ga. Zlata Dimec je dejala, da bi bilo dobro, da se sinonimi pokrivajo, kar pride v upoštev pri normativni datoteki - zaenkrat je to možno s polji 96X. Kmalu bi se lahko lotili tudi vnašanja originalnih naslovov v polje 454. Polje je potrebno tudi indeksirati.

G. Franci Zore je pripomnil, da bi bil vnos originalnih naslovov v veliko pomoč pri vsebinski obdelavi.

Ga. Zlata Dimec je povedala, da to polje še ni instalirano. Predlagala je indeksiranje v posebnem indeksu, s tem pa se ni strinjal g. Nidorfer, češ da je skupno indeksiranje (op.zap. dvojno indeksiranje) v tem primeru bolj primerno in da le-to ni preveč obsežno.

G. Ivan Kanič je v nadaljevanju predlagal, da bi instalirali slovensko verzijo UDK tablic v strojni obliki, in vprašal, ali bi CTK lahko pomagala s svojo že vnešeno tabelo.

G. Bojan Štok je povedal, da je IZUM že instaliral angleško verzijo UDK tablic v Institutu informacijskih znanosti v Zagrebu. Uporabljali so jo pri Bulletin Scientifique.

G. Mirko Nidorfer je povedal, da so pri geslenju uporabljali UDK tablice na datoteki. CTK je namreč pripravila disketo z UDK tablicami. Po UDK tablicah so v UKM iskali z DCL ukazom SEARCH. To datoteko bi bilo primerno instalirati v bazi (op.zap. v programski opremi COBISS), da bi bila računalniška obdelava čim hitrejša.

Mag. Marta Seljak je dejala, da bodo v IZUM-u proučili, kaj lahko naredijo.

 

Ad 4 KOMUNICIRANJE MED UPORABNIKI IN IZUM - dopolnitev navodil

 

Dopolnjena Navodila za komuniciranje med uporabniki in IZUM so bila razdeljena na seji.

Mag. Marta Seljak je podrobneje obrazložila gradivo in med drugim opozorila na spremembe v naslovih (CAT v COBISS).

Ga. Marija Fabjančič je opozorila, da se v navodilih na nekaterih mestih uporablja COBISS s tremi S, ponekod z dvema S, ponekod pa tudi z enim S.

Mag. Marta Seljak je dejala, da so navodila delovno gradivo in da bodo napake odpravljene.

G. Mirko Nidorfer je pripomnil, da se je zgodilo, da je bila v mailu pod "subject" vpisana samo številka ADM, morala pa bi biti opisana kratka vsebina.

Mag. Petar Šobot je povedal, da to ni v skladu z internimi navodili in da bo tudi ta pomanjkljivost odpravljena.

 

Ad 5 RAZNO

 

G. Ivan Kanič je izpostavil vprašanje dela delovne skupine za OPAC. Menil je, da bi sedaj morali napisati tehtne pripombe, da bi se delovna skupina za OPAC lahko hitro sestala in upoštevala zbrane pripombe.

Ker ni bilo več predlogov, vprašanj in razprave, je predsednik g. Ivan Kanič sejo zaključil. Seja je bila zaključena ob 11.50 uri.

 

Zabeležila: Danica Bizjak

Predsednik Strokovnega sveta COBISS

Ivan Kanič