izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Zapisnik
s posveta delovne skupine
Online referenčna služba v sistemu COBISS.SI

 

 

Namen sestanka: 

Obravnava predlogov in pripomb v zvezi z dokumenti s prejšnjega posveta in uskladitev odprtih vprašanj
 

Kraj/čas:

IZUM, Maribor
05. 05. 2004, 10.30–13.30
 

Prisotni sodelavci IZUM-a:

mag. Marta Seljak, Jana Rečnik, mag. Pero Šobot, Romana Muhvič Šumandl, Davor Bračko, Apolonija Marolt Zupan
 

Prisotni zunanji sodelavci:

Srečko Bončina (NUK)
mag. Jerneja Ferlež (UKM)
Iztok Skulj (CTK)
mag. Marijan Špoljar (SIKOZ)
Barbara Kovář
Darja Barber (SIKMB)
 

Odsotni:

Martina Rozman Salobir (SIKCE)
 

Vsebina - dogovori:

 

Uvodoma je mag Marta Seljak pozdravila člane delovne skupine ter se zahvalila za poslane predloge in pripombe. Povedala je, da je namen sestanka uskladitev vseh odprtih vprašanj, ker bo usklajena verzija dokumentov predstavljena na sestanku projektnega sveta, ki bo predvidoma 17. maja 2004.

V zvezi z dokumentom Slovar izrazov so se vsi strinjali, da se izraza "knjižničar" in "informator" poenotita v izraz "knjižničar ali informator", izraz "račun" pa zaenkrat ostane nespremenjen. Mag. Marta Seljak je povedala, da smo dokumentu na predlog CTK-ja dodali še slovensko-angleški slovar.

V zvezi z dokumentom Organizacija pravil in delovanja službe je mag. Marta Seljak pojasnila, katere pripombe smo upoštevali, ter predstavila nove rešitve. Barbaro Kovář je zanimalo, ali bo vsaka sodelujoča knjižnica imela redaktorja. Vsi so se strinjali s predlogom, da bi zaenkrat vse sodelujoče knjižnice imele redaktorja, pri morebitni širitvi pa bi se o tem ponovno odločali. Na vprašanje mag. Jerneje Ferlež, ali je možno v primeru večjega števila čakajočih uporabnikov na klepet dati signal zasedenosti drugemu dežurnemu knjižničarju ali informatorju, je mag. Marta Seljak pojasnila, da QuestionPoint tega ne omogoča. Iztok Skulj je predlagal, da bi v oknu klepeta, kjer čakamo na knjižničarja ali informatorja, dodali povezavo na obrazec za e-pošto, ki bi uporabniku omogočal, da v primeru predolgega čakanja na klepet pošlje svoje vprašanje po e-pošti. Opozoril je na to, kako zelo pomembno je, da si knjižničarji in informatorji med seboj pomagajo in med seboj vzpostavijo korekten odnos, ter predlagal občasna srečanja za izmenjavo izkušenj. Glede modelov dežurstev je mag. Marta Seljak omenila, da so omejeni resursi očitno ena od kritičnih točk, saj se je večina strinjala z modelom, kjer sta hkrati prisotna le ena knjižnica in IZUM. V zvezi s predlogom CTK-ja o grupiranju knjižnic in predlogom NUK-a, kjer razmišljajo o razbitju na specializirane vstopne točke, smo v IZUM-u predlagali nov model, po katerem bi bile knjižnice razdeljene v dve skupini: prvo bi sestavljale splošne knjižnice, drugo pa univerzitetne knjižnice. Vsak dan bi bil dežuren en predstavnik iz IZUM-a in po en predstavnik iz obeh skupin knjižnic. Predlog je bil soglasno sprejet pod pogojem, da se v referenčno službo vključijo dodatne 4 knjižnice (2 splošni in 2 univerzitetni). Namesto prvotno predlaganega časa dežurstva (od 7.30 do 15.30) je bil soglasno sprejet predlog časa dežurstva od 9. do 15. ure.

V zvezi z dokumentom Vstopni točki referenčne službe je mag. Marta Seljak pojasnila, da smo vstopno stran dopolnili z opombo, da referenčna služba deluje od ponedeljka do petka. Upoštevali smo tudi nekatere predloge SIKMB-ja glede uporabe storitev referenčne službe. Barbara Kovář je predstavila primer hrvaške knjižnice, kjer so na šaljiv način pojasnili, na kakšne vrste vprašanj odgovarjajo. Mag. Marijan Špoljar je predlagal, da bi imeli na vstopni točki povezavo na posebno stran (odprlo bi se novo okno), kjer bi uporabniku v podobno šaljivem in prijaznem tonu podrobneje pojasnili, kakšne storitve lahko pričakuje od referenčne službe in na kakšna vprašanja bo dobil odgovore. Dogovorjeno je bilo, da bo podrobnejši opis nasvetov in pravil za uporabo storitev referenčne službe, namenjenih uporabnikom, treba pripraviti najkasneje do takrat, ko bo pričela referenčna služba delovati v živo. Na vprašanje Srečka Bončine, ali bomo posredovali podatke tudi iz virov, ki niso javno dostopni, je bil sprejet dogovor, da bomo zaradi varstva avtorskih pravic in licenčnih pogodb uporabniku posredovali le javno dostopne vire. Tudi to bomo pojasnili v omenjenem dokumentu. Mag. Jerneja Ferlež je izrazila pomisleke o tem, da knjižničar ali informator morda ne bo znal poiskati uporabniku najprimernejšega vira, marsikateri uporabnik (predvsem osnovnošolci) pa bo uporabil samo vire, ki jih bo predlagal knjižničar ali informator. Mag. Marta Seljak je poudarila, da je eden od ciljev projekta tudi izgradnja baze znanja, ki bo omogočala prenos in izmenjavo znanja med knjižničarji in informatorji sodelujočih institucij in s tem dodatne sinergijske učinke kooperativne referenčne službe.

V zvezi z dokumentom Obrazci za komuniciranje z uporabniki je mag. Marta Seljak povedala, da smo "Razlog za vprašanje" nadomestili z "Vrsta pomoči", "Stopnja izobrazbe" pa z "Nivo zahtevnosti odgovora". Uvedli smo tudi novo vsebino spustnih seznamov. Na predlog SIKMB-ja, da bi uvedli tudi "Kraj", je prevladalo mnenje, da ta podatek ni potreben, saj uporabnik ne bi vedel, ali nas zanima kraj bivanja, kraj najbližje knjižnice ali morda kraj njegove trenutne lokacije. Glede obvezne izpolnitve polj v obrazcu za klepet in e-pošto smo se dogovorili, da bo pri obrazcu za klepet treba obvezno izpolniti le polje "Vrsta pomoči", pri obrazcu za e-pošto pa "E-naslov", "Vrsta pomoči" in "Vprašanje".

Ob zaključku je mag. Marta Seljak povedala, da bomo v IZUM-u na osnovi sprejetih dogovorov pripravili nove dokumente, ki jih bomo poslali članom delovne skupine in projektnemu svetu. Naslednji sestanek delovne skupine je predviden v začetku junija.

 

Zapisala: 
Apolonija Marolt Zupan

Maribor, 06. 05. 2004

 

P.S.

Po zaključenem sestanku smo v IZUM-u vse sprejete dogovore še enkrat preučili in ugotovili, da bi bilo zaradi lažjega prevzemanja čakajočih klepetov in posredovanih vprašanj po e-pošti smiselno, da bi na obrazcih za klepet in e-pošto ime polja "Vrsta pomoči" spremenili v npr. "Vprašanje za" in v spustnem seznamu uporabniku ponudili tri možnosti izbire: