izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Zapisnik
seje Projektnega sveta
Online referenčna služba v sistemu COBISS.SI

 

 

Namen sestanka: 

Predstavitev dosedanjih rezultatov projekta in uskladitev odprtih vprašanj
 

Kraj/čas:

IZUM, Maribor
19. 05. 2004, 10.00–13.00
 

Prisotni člani Projektnega sveta:

mag. Tomaž Seljak, mag. Lenart Šetinc (NUK), dr. Irena Sapač (UKM), dr. Matjaž Žaucer (CTK), Damijana Hainz (SIKOZ), Dragica Turjak (SIKMB), mag. Branko Goropevšek (SIKCE)
 

Ostali prisotni:

mag. Marta Seljak, Jana Rečnik, mag. Pero Šobot, Romana Muhvič Šumandl, Davor Bračko, Apolonija Marolt Zupan
 

Vsebina - dogovori:

 

Uvodoma je mag. Tomaž Seljak pozdravil člane Projektnega sveta, potem pa predal besedo vodji projekta mag. Marti Seljak, ki je predstavila dosedanje rezultate projekta. Nato sta Davor Bračko in Apolonija Marolt Zupan na kratko predstavila servis klepeta.

V nadaljevanju je mag. Marta Seljak poudarila, da bo z začetkom online referenčne službe delo referenčnih knjižničarjev postalo zelo pregledno. Glede baze znanja so se člani sveta strinjali, da vanjo ne bomo vnašali vseh odgovorov, ampak le tiste, za katere bo knjižničar menil, da vanjo sodijo. Vsak zapis bo predhodno še pregledal in uredil redaktor. Prednost baze znanja je v izmenjavi znanja. Obveljal je dogovor, da bo online referenčna služba v prvi vrsti namenjena napotitvi na referenčne vire, ki so javno dostopni (zlasti raven bibliografskih podatkov). Uporabnikom je treba na jasen način predstaviti, kaj lahko od te storitve pričakujejo. Na seji je bila izražena tudi potreba po občasnih srečanjih delovne skupine ter profesionalnem ravnanju in vedénju knjižničarjev.

Mag. Marta Seljak je glede izrazoslovja pojasnila, da smo se po večkratnih usklajevanjih odločili za izraz "knjižničar ali informator". Težave smo imeli tudi z izrazom "račun", ki pa se je ohranil, ker za uporabnike ni viden. Dr. Matjaž Žaucer je povedal, da se mu zdi naziv storitve "Referenčna služba" sporen, saj tega izraza povprečen Slovenec ne pozna. Njegovemu mnenju so se pridružili tudi nekateri drugi člani sveta. Mag. Lenart Šetinc je predlagal naziv "Vprašaj knjižničarja" ali "Vprašaj knjižnico" in ob tem poudaril, da moramo izraz "knjižničar" razumeti v njegovem najširšem pomenu. Dr. Irena Sapač je predlagala, da bi uporabili izraz "informator" (torej "Vprašaj informatorja"), saj uporabnike v bistvu zanimajo informacije, ki jih bodo dobili od informatorjev sodelujočih knjižnic. Dogovorjeno je, da to vprašanje ostane odprto, dokler ne zberemo dodatnih argumentov za odločitev o izbiri imena servisa.

V nadaljevanju je doseženo soglasje glede modela dežurstev - uveljavi naj se model 4, kjer sta poleg IZUM-a vsak dan dežurni še dve knjižnici (ena iz skupine splošnih knjižnic in ena iz skupine univerzitetnih knjižnic). Sprejet je bil predlog, da k sodelovanju povabimo še dodatne štiri knjižnice (CEK, CMK, SIKNM in SIKNG). Vsi so se strinjali tudi s predlaganim časom dežurstva od 9. do 15. ure.

Prav tako so se člani sveta strinjali, da je v skladu s sprejetim modelom dežurstva treba ustrezno prirediti tudi organizacijo in pravila delovanja službe ter določiti način koordinacije na ravni splošnih in univerzitetnih knjižnic. Mag. Marta Seljak je izpostavila vprašanje natančne opredelitve pravil v zvezi z odgovornostjo pri odgovorih uporabnikom. Po mnenju mag. Lenarta Šetinca je za odgovor na vprašanje odgovoren tisti knjižničar, ki vprašanje dobi. Dogovorjeno je, da je v pravilih treba natančno določiti, v katerih primerih uporabiti možnost prenosa vprašanja na drugo knjižnico. To pooblastilo naj bi imeli samo koordinatorji knjižnic.

Ob zaključku je mag. Marta Seljak povedala, da bomo v IZUM-u začeli testiranje novega servisa v okviru izvajanja pomoči uporabnikom (polnopravne članice sistema COBISS.SI). Ko bo pripravljeno poročilo o testiranju in ko bodo nekoliko dopolnjena še organizacijska navodila, bomo organizirali izobraževanje za knjižničarje. Začetek delovanja online referenčne službe v celoti je predviden v začetku leta 2005.

 

Zapisala: 
Apolonija Marolt Zupan

Maribor, 21. 05. 2004