ZAPISNIK

 

2. seje Delovne skupine za hierarhijo, ki je bila v petek, dne 10.6.1994, ob 10 uri v prostorih IZUM-a, Prešernova 17, Maribor.

Prisotni člani delovne skupine:

Odsotni člani delovne skupine:

Ostali udeleženi:

Dnevni red:

  1. Opis monografij v več delih
  2. Razno

Ad 1.

Predstavniki IZUMa so predstavili rezultate testiranja dopolnitev (COMARC/B, Opis monografij v več delih, 327 Opomba o vsebini, COMARC/H, Signatura, elementa "s" in "x") v posameznih modulih programske opreme COBISS.

Največ problemov se pojavlja pri segmentu COBISS/Izpisi, Kataložni listki zaradi velikega števila listkov (v 94 lokalnih bazah je 1208 definicij listkov) in neenotnega vnosa elementov signature "s" in "x". V zvezi z implementacijo novega načina opisa monografij v več delih sta bili predstavljeni dve možni rešitvi:

Na osnovi analize vsebine polja 327 Opomba o vsebini (najdaljša vsebina polja v slovenskih zapisih, glede na kreatorja, je 761 znakov, povprečna dolžina polja pa 169 znakov) in nujnosti izpisovanja tega polja v vseh formatih v okviru programske opreme COBISS/OPAC so predstavniki IZUMa predlagali, da se prouči možnost vključitve dodatnega polja Opomba o vsebini (3XX), ki bi bilo namenjeno samo za vnos naslovov pri opisu monografij v več delih. Razen prednosti, da skrajšani format izpisa v COBISS/OPACu ne obremenjujemo s preveč podatki, je možno polje frazno indeksirati med naslov (TI=), pridobi pa se tudi možnost kasnejše uporabe enega indikatorja, predvsem za segment COBISS/Izpisi.

Ostali predstavniki delovne skupine so podali pripombe in predloge glede dopolnitev COMARC/B (druga verzija), ki so bile poslane 26.05.1994.

Sklepi:

1. Člani delovne skupine (razen predstavnikov IZUMa) ne vidijo potrebe za vključitev novega polja za opombo o vsebini. V polje 327 se doda podpolje $0 - Uvodna fraza (Instruction phrase), kamor se vnaša uvodno besedilo, fraza (Vsebuje:, Vsebina na nasl. str.:, ). IZUM preveri možnost implementacije v posameznih segmentih COBISS/Izpisi.

2. Vsebina 327 se na kataložnih listkih in v bibliografijah izpiše glede na vrednost drugega indikatorja (podpičje ali nova vrsta), v COBISS/OPACu ne glede na vrednost drugega indikatorja (vedno se izpiše podpičje), v inventarni knjigi in odpisih pa se polje ne izpisuje.

3. Vsebina 327 je že besedno indeksirana (/CN). Ob naslednjem indeksiranju se doda frazno indeksiranje (CN=). V COBISS/OPACu bo možno frazno iskanje po naslovu (TI=,CN=) in besedno iskanje po besedah iz naslova (/TI,/CN).

4. V primeru ponavljanja podpolja 327$a vgrajevanje v polja 423 za potrebe iskanja ni potrebno. V primeru anonimnih del in del več avtorjev v eni publikaciji pa je izpolnjevanje polja 423, za potrebe iskanja, potrebno.

5. Vnos signature v 996$d element "s" in 996$d element "x" je sprejet po predloženem gradivu. Izpolnjujejo se elementi "s" in "x". V primeru zapisov tipa A se izpolnjuje le element "x", ki se izpisuje v sklopu inventarne številke na dnu listka, v zapisih tipa B se izpolnjuje element "s", ki se izpisuje v sklopu signature na vrhu listka in v sklopu inventarne številke na dnu kataložnega listka. V primeru kombinacije tipov A in B se izpolnjujeta oba elementa ("s" in "x"). Elementi "y", "z" in "w" v signaturi se ukinejo, signaturna knjiga pa se sortira in izpisuje iz elementa "s".

6. Pri reševanju hierarhije za stare zapise se za primere A dopolni "oče", za primere B pa se "oče" briše in se dopolnijo "sinovi". Podatek o izdaji se vedno vnaša v polje 205, nikakor pa ne v opombe o vsebini (polje 327). To pomeni, da posamezne kose publikacije v več zvezkih druži podatek o izdaji in ne komplet zaporednih številk. Pri izpolnjevanju polja 215 se je potrebno držati vrstnega reda številčenja in ne prihajanja.

7. Pri reševanju duplikatov in hierarhije bo potrebno precejšnje število zapisov brisati, zato je pri prikazovanju podatkov o prispevku (produkciji) v COBIB za financerje to potrebno upoštevati.

8. Najprej se izvede implementacija novega načina opisa monografij v več delih in šele nato implementacija poenotenja vnosa (mask) za vse gradivo.

9. Z implementacijo novega načina opisa monografij v več delih se ukinejo maske M2, M3, C, DS in R v segmentu COBISS/Katalogizacija. To pomeni, da bo potrebno pri dopolnjevanju zapisa (npr. dodajanje novega polja 996), kreiranega z maskama M2 in M3, upoštevati nova pravila za opis monografij v več delih. Prav tako bo potrebno dopolniti zapise monografij v več delih, ki jih bomo želeli izpisati v retrospektivnih bibliografijah. Sklep je bil usklajen naknadno.

Ad 2

V primeru, da publikacija ni prevod, se izpolnjuje samo podpolje 101$a in ne tudi 101$c. NUK je podal predlog o vključitvi polja 211 Predviden datum izdaje v masko M1, za kar bo poslan pisni zahtevek. Pri poljih 70X se doda v masko podpolje $4. Privzeto vrednost si lahko uporabniki nastavijo z ukazom EDIT DEF.

Zaradi neracionalnosti vzdrževanja velikega števila definicij listkov bo IZUM pristopil k postopni optimizaciji nekaterih tehničnih rešitev in k poenotenju oblike in vsebine listkov.

 

Zapisali: Romana Muhvič, Ksenija Slabe

Predsednica delovne skupine

Zlata Dimec