ZAPISNIK

 

1. seje Delovne skupine za neknjižno gradivo, ki je bila v sredo, 1.12.1993, ob 10 uri v prostorih IZUM-a, Prešernova 17, Maribor.

Prisotni člani delovne skupine:

Odsotni člani delovne skupine: -

Ostali prisotni:

 

Dnevni red:

1. Poenotenje vnosnih mask za neknjižno gradivo

2. Implementacija programske opreme za spremljanje statistike neknjižnega gradiva

3. Način vnosa kompletov v COMARC/H formatu

4. Razno

 

Ad 1

1. Pred uvedbo novih vnosnih mask je potrebno razrešiti problem hierarhije. M. Seljak je poudarila, da hierarhija ne bo ukinjena, da pa je potrebno spremeniti način vnosa - opisujejo naj se samo enote na najnižjem nivoju. Ukinejo naj se polja 461, 462, 463.

Z. Dimec je opozorila, da je problem katalogizacijske narave, in sicer se pojavlja le pri 10% publikacij (sin, ki ima več naslovov, in zaključene publikacije, ki izhajajo redno in imajo predviden konec izhajanja, npr. Enciklopedija Slovenije). Rešitev za te primere v pravilniku še ni. Sklenjeno je bilo, da se bo to reševalo v okviru komisije za AIK, ki bo določila katalogizacijska pravila in sestavila pravilnik o reševanju problematičnih primerov. Pravilnik naj bi bil končan v januarju 1994. Z. Dimec je izpostavila še problem hierarhije pri bibliografiji, ker je le-ta vezana na leto izida.

D. Hanžurej je predstavil predlog vnosa hierarhije:

1. primer: enakopravni podrejeni naslovi

Z. Dimec: podpolja 200i se ne smejo ponavljati, ker je drugi i podrejen prvemu. Možna rešitev je: vnos opomb o vsebini v podpolje 327a in uporaba polja 423.

2. primer: neenakopravni podrejeni naslovi

Ni problematično, ponavljamo podpolja 200hi.

 

b) Trenutno obstaja 10 vnosnih mask za katalogizacijo gradiva.

Ukinejo se maske:

M2 - monografije na drugem nivoju

M3 - monografije v zbirki

C - zbrana dela

DS - doktorske disertacije

R - raritete

Sedanja maska za raritete ne ustreza potrebam NUK, zato bo potrebno na novo definirati masko za staro gradivo in masko za rokopise.

Z uvedbami novih mask bi bile na razpolago sledeče maske:

M - zaključene publikacije (monografije)

S1 - tekoče publikacije (tudi v neknjižni obliki)

S2 - zbirke

A - članki

D - zaključene publikacije (neknjižno gradivo)

Glede na to, da sedaj v posameznih ustanovah maska za neknjižno gradivo ni enotna, je po razpravi o poenotenju maske za neknjižno gradivo (ali več mask po vrstah neknjižnega gradiva, kot ga opredeljujejo pravilniki ISBD, ali skupna maska za vse vrste neknjižnega gradiva) prevladalo mnenje, da bo za vse neknjižno gradivo ena sama maska.

Zlata Dimec je povedala, da je kriterij za staro gradivo leto 1830 oz. za slovenske publikacije 1850, ko začne prevladovati gajica. Za rokopise se pripravlja ISBD.

Izpostavila je tudi sledeče probleme:

Sklepi: Vnosne maske se poenotijo, ukinejo stare in dodajo nove. Maske naj bi bile enotne za vse knjižnice. Za neknjižno gradivo je ena maska. IZUM bo pripravil predlog za maske. Hierarhija se bo reševala v okviru skupine za AIK komisije za katalogizacijo ZBDS, ki bo pripravila pravilnik o reševanju problematičnih primerov. Ukinejo se polja 461, 462, 463.

 

Ad 2

NUK je pripravil definicije za posamezne vrste neknjižnega gradiva, ki jih bodo poslali.

G. Budimir je predstavila predlog statistike za neknjižno gradivo. Predlog je bil odobren, z manjšimi dopolnitvami, in sicer:

----------------------------------------------------------------

001b Vrsta neknjižnega gradiva

----------------------------------------------------------------

a,b 130a Mikrooblike (mikrofilmi, mikrofiši ...) vse kode

b,d,f / Rokopisno gradivo

c / Glasbeni tiski (muzikalije)

e / Kartografsko gradivo - tiskano, ne v knjižni obliki

g 115a Projicirno gradivo (diapozitivi, prosojnice,

b diafilmi)

g 115a Videoposnetki in film (videoposnetki, filmi)

a,c

i,j 126a Zvočni posnetki

a gramofonske plošče

i laserske plošče (CD)

c kasete

ostalo (b,d,e,f,g,h,z)

k / Slikovno gradivo (grafike, slike, fotografije, plakati) - ne v knjižni obliki

l / Računalniško gradivo (diskete, diski, CD-ROM, drugi magnetni zapisi)

r 117 Tridimenzionalne umetnine in predmeti

117? Igrače

m ? Multimedialno gradivo

----------------------------------------------------------------

Izpostavljen je bil problem drobnega tiska, za katerega zaenkrat ni ustreznih oznak. Zato je bil sprejet sklep, da se doda podpolje 106b, in sicer:

Ta sprememba se vgradi v maske M, S in D.

IZUM dokonča prevod polja 116 in 117, g. Dimec preveri pri g. Willer, če je prišlo medtem do sprememb pri teh dveh poljih. Šifranti bodo osnova za spremljanje statistike tridimenzionalnih umetnin in predmetov.

M. Reichenberg je izpostavil problem napačnega vnosa podatka o splošni oznaki gradiva v podpolje 200b in predlagal avtomatski vnos v to podpolje na osnovi vnosa v podpolje 001b. Po razpravi je bila sprejeta rešitev, da se lahko vnos v podpolje 200b kontrolira samo preko globalnega šifranta. NUK bo pripravil predlog tega šifranta.

 

Ad 3

Z. Dimec je predstavila štiri načine vnašanja kompletov:

1. osnova je knjiga (M1, ostalo je priloga)

2. osnova je neknjižno gradivo (D, priloga je knjiga)

3. enakovredne sestavine (npr. jezikovni tečaji) - komplet

4. vsak kos kompleta je posebej popisan (navadno ponovitev vsebine na drugem mediju)

Predlog rešitve vnosa kompletov v polje signatura, ki ga je pripravil IZUM, je bil sprejet, in sicer varianta 1 (varianta 2 odpade). Z varianto 1 se lahko rešijo prvi trije načini vnašanja kompletov.

IZUM uskladi šifrant o oznaki fizične oblike v podatkih o stanju zaloge (996/997g, element o), tako da bo usklajen s kodami v bibliografskem delu zapisa. Pri izračunu statistike prirasta in izposoje fizičnih enot gradiva se bodo upoštevali podatki v 996/997g, element o.

 

Ad 4

Anica Korošec je izpostavila problem pri inventarizaciji in izposoji npr. kompleta diapozitivov, kadar se izposoja posamezen diapozitiv. IZUM bo zadevo proučil, za sedaj bodo v knjižnici izposojo evidentirali še na klasičen način.

Lidija Vodopivec je povedala, da potrebujejo statistiko izposoje za serijske publikacije. Ob tem je bilo ugotovljeno, da je IZUM o instalaciji programske verzije COBISS/Izposoja, ki omogoča izposojo serijskih publikacij (in seveda izdelavo in izpis statistik), obvestil vse knjižnice, kjer je bila instalirana izposoja, ter poslal dopolnitve priročnika COBISS/Izposoja, kjer so vse možnosti tudi opisane. Ker je bil CTK izbran za beta center za testiranje izposoje serijskih publikacij V3.3, je IZUM njim še posebej (marca 1993) poslal seznam vseh statističnih preglednic, ki se bodo izpisovale, prav tako pa so vse možnosti tudi sami stestirali. Ga. Vodopivec je povedala, da s tem ni bila seznanjena.

Seja je bila zaključena ob 13,30 uri.

 

Zapisala: Ksenija Slabe

Vodja delovne skupine

Zlata Dimec