ZAPISNIK

 

sestanka dne 1.12.1995 ob 10. uri v IZUM Maribor.

Prisotni:

Odsotni:

Dnevni red:

  1. Konverzija polja 503
  2. Podpolje 675$c UDK za iskanje
  3. Konverzija ostalih podpolj (001$c, 100$e, 105$i, 70x$8, 70x$9
  4. Razno

AD 1: Konverzija polja 503

Podani sta bili dve možnosti konverzije polja 503, in sicer varianta A: konverzija iz 503 v 710 in 503, varianta B: konverzija iz 503 v 710 in 500.

Konverzija je za obe varianti enako zahtevna. Pri varianti A je potrebno polje 503 preimenovati, pri varianti B pa je potrebno ob prenosu spreminjati indikatorje.

Izpostavljena je bila večja možnost napak pri varianti B, kjer je potrebno nastaviti ustrezne indikatorje polja 500 (polje 500 ima dve funkciji). Ob sprejemu variante B je potrebno polje 500 preimenovati.

Sklepi: Zaradi manjše možnosti napak in enostavnejše implementacije normativne kontrole je bila sprejeta varianta A (glej prilogo). Zapisi, ki imajo izpolnjeno samo podpolje 503$a ali samo 503$b, se ne konvertirajo. Za polje 503 je potrebno določiti novo ime.

Komisija za katalogizacijo je predlagala, da se do sedaj uporabljana izraza "Zakoni" in "Predpisi" nadomestita z enotnim izrazom "Zakoni itd." Komisija za katalogizacijo pripravi pisni predlog pred izvedbo konverzije.

AD 2: Podpolje 675$c UDK za iskanje

675$a - ni sprememb;

675$b - UDK bi se za serijske publikacije s konverzijo prenesel v 675$c (glej prilogo);

675$c - novo podpolje bi bilo namenjeno iskanju in bi bilo obvezno; uvedba enotnega globalnega šifranta za vse vrste gradiva; potrebno je določiti fiktivno kodo;

675$v - vnašala bi se verzija UDK tablic;

675$u - se ukine.

Glede na različno razrešitev iste UDK številke za serijske publikacije in za ostalo gradivo je potrebno pripraviti enoten šifrant (Komisija za vsebinsko obdelavo).

V zapisih serijskih publikacij, ki nimajo izpolnjenega podpolja 675$b, ostane po konverziji podpolje 675$c prazno. UDK bo potrebno vnesti ob prvem shranjevanju zapisa. Podpolje 675$c bo ponovljivo.

Potrebno bo izdelati konverzijsko tabelo za kode, ki se v šifrantu za 675$b razlikujejo od kod v šifrantu za 675$c (Komisija za vsebinsko obdelavo).

Podpolje 675$b naj ostane v maski. Večina se je strinjala, da se ob konverziji vsebina v 675$b briše. Gospod Janez Jug iz ODK se s tem ni strinjal. Izrazil je željo, da se v njihovi lokalni bazi vsebina podpolja 675$b ne bi brisala.

Gospod Janez Jug je predlagal, da bi se UDK vrstilci vnašali tako, da bi bilo možno iskati tudi samo po privesnih vrstilcih oziroma da bi lahko glavne in privesne vrstilce z Boolovimi operatorji poljubno kombinirali.

Gospa Tatjana Banič je pripravila za podpolje 675$v spisek UDK tablic, ki so v uporabi. Nekateri prisotni so bili mnenja, da vsebine podpolja 675$v nima smisla vezati na podpolje 675$b (oziroma $c), temveč na 675$a.

Sprejet je bil predlog, da podpolje $v ne bi bilo obvezno. Pri konverziji bi vsem zapisom v to podpolje vnesli nek podatek (npr.: Vse tablice do leta 1995). Pri morebitni naslednji konverziji pa bi zopet v vsa prazna podpolja vnesli nov podatek.

Komisija za vsebinsko obdelavo bo proučila, ali je smiselno vezati podpolje 675$v na podpolje 675$a, poslali bodo tudi tabelo za konverzijo podpolja 675$b v 675$c in tekst, ki se bo dodal pri konverziji v podpolje 675$v.

Podpolje 675$u se zelo malo uporablja in predlaga se ukinitev. Če bo katera knjižnica to podpolje potrebovala, bi se to reševalo na lokalnem nivoju.

Sklepi: Podpolje 675$c je obvezno in ponovljivo. Enotni šifrant izdela Komisija za vsebinsko obdelavo. Fiktivna koda je XXX. Podpolje 675$u se ukine.

AD 3: Konverzija ostalih podpolj

Konverzija 001$c:

V bazi je 171 zapisov, ki imajo vnešeno kodo e. Koda c je namenjena paketni obdelavi. Konverzija se ne bo izvajala. Zapisi s kodo c in e se bodo ročno počistili.

Konverzija 100$e:

Večina udeležencev se ne strinja z izrazi v šifrantu. Kode so nekonsistentne. Dogovorjeno je bilo, da se sestanejo gospa Alenka Logar Pleško iz FFLJ, gospa Breda Karun iz SIKOZ in predstavnik iz NUK ter pripravijo ustrezen šifrant.

Konverzija 105$i:

Čimprej je potrebno omogočiti vnos bibliografij v skladu z navodili MZT. Pripraviti je potrebno šifrant raziskovalnih enot in šifrant raziskovalcev.

Izpostavljen je bil tudi problem znanstvenih del, ki niso v obliki publikacije (načrti, konstrukcije, neobjavljena dela ...). Izraženi so bili dvomi glede vnosa izvedenih del v bibliografski format. Dela, ki niso publicirana, se v OPACu ne bodo videla. Podan je bil predlog, naj se organizira sestanek na to temo.

Sklepi: Konverzija podpolja 001$c se ne izvaja. Izdela se ustrezen šifrant za podpolje 100$e. Izdelati je potrebno šifranta raziskovalnih enot in raziskovalcev in omogočiti vnos bibliografij v skladu z navodili MZT. Sklicati je potrebno sestanek na temo bibliografij. Predlog dopolnitev COMARC/B v zvezi z vsemi omenjenimi polji in podpolji pripravi IZUM predvidoma do konca januarja 1996.

 

Zapisali: Mira Folnovič, Milena Doberšek