ZAPISNIK

 

s posveta dne 21.02.1996, ob 10. uri v IZUM Maribor.

Prisotni:

Odsotni:

Dne 21.02.1996 je bil drugi posvet o dopolnitvah COMARC/B, povezanih z vodenjem bibliografij v okviru sistema COBISS.

Med prvim (31.01.1996) in drugim posvetom je potekalo testiranje dopolnitev COMARC/B. Pripombe in predloge sta poslali dve knjižnici (NUK, SAZU).

V tem času je bil organiziran sestanek (15.02.1996) z g. Natašo Petrov in g. Brankom Goropevškom, ki na prvem posvetu nista bila prisotna, se pa srečujeta s sorodno problematiko pri obdelavi gradiva domoznanskih zbirk.

Nadalje je bilo pripravljeno delovno gradivo, v katerem so na primerih pojasnjene spremembe pri načinu vnosa v polje 215 in dopolnjen primer Obdelave članka/sestavka v zborniku in tematski številki (F.4-4 - F.4-8).

Pri obravnavi delovnega gradiva, ki je bilo razdeljeno na posvetu, so bile predlagane naslednje dopolnitve:

Polje 215 Fizični opis

Kot vir se na listku članka izpiše naslov vira in ISSN številka, medtem ko se COBIB ali začasna številka ne izpisujeta. Pri izpisu podatkov o viru se izpiše tudi vsebina polja 225. Ga. Dimec bo po konzultaciji z gospo Wagnerjevo sporočila mnenje NUK-a.

V podpolje 215$t se vnese samo ISSN številka, naslov serijske publikacije se doda programsko. Če ISSN številka ni znana, se vnese COBIB oziroma začasna številka.

Pri obdelavi članka iz tematske številke je potrebno v zapisu članka izpolnjevati tudi podpolje 011$a, s tem da se kot vir na listku izpiše samo tematska številka.

Vnos v podpolje 102$a pri članku/sestavku je obvezno in se prenaša iz vira programsko. Če prenešen podatek ni ustrezen, ga je potrebno spremeniti. Pri konverziji se podatek doda programsko.

Potrebno bo pripraviti tudi primer obdelave članka iz tekoče publikacije s tremi nivoji številčenja (uporaba podpolja 215$g).

Ob upoštevanju zgornjih pripomb je bil predlog vnosa v ločena neponovljiva podpolja 215 sprejet.

Polje 330 Kratka vsebina ali sinopsis

Za potrebe vnosa anotacij je potrebno dodati ustrezno iskalno polje. Potrebno je omogočiti ločevanje povzetkov glede na to, kdo jih je napisal.

Polja 70X Avtor

Potrebna je čimprejšnja implementacija normativne kontrole za potrebe enolične identifikacije avtorjev.

71X Ime korporacije

Dodatno podpolje za potrebe izpisa referenc v primeru korporativne odgovornosti se namesto v blok 2XX doda v blok 5xx.

Nadaljnje aktivnosti:

Osnutek dopolnitev COMARC/B bo poslan vsem udeležencem posveta. Sledila bo distribucija dopolnitev COMARC/B vsem polnopravnim članicam sistema COBISS, instalacija v pravem okolju ter predstavitev novosti v Ljubljani in Mariboru. Po potrebi bodo organizirani enodnevni tečaji v IZUM.

 

Zapisali: Milena Doberšek, mag. Marta Seljak