OZ 2003/2

82 ORGANIZACIJA ZNANJA 2003, LETN. 8, ZV. 2 Izvleèek Literarni jezik je zbirnik vseh parcialnih funkcij jezika v enotni in samostojni izročilni funkciji. V njem se danes dogaja prava laboratorijska revolucija. Z računalniškim, digitalnim zapisom izginja tako končno stanje dokumenta kakor tudi njegove tehnološko in družbeno petrificirane oblike. Od obrobnosti, ki jih je napovedala literarna raba v šestdesetih ali sedemdesetih letih, prehaja ta pro- ces v ospredje in odpira vprašanje percepcije in recepcije elektronskega zapisa kot samostojnega medija. Pomembno je, da se socialno opogumijo programi, ki vpeljujejo rabo digitalnega besedila. Ena od takšnih oblik je prva slovenska online literarna revija Locutio on-line , njena zgodba pa je tudi prikaz novih razmerij med jezikom in pisavo. Marjan Pungartnik Zveza kulturnih dru{tev Slovenije, Ljubljana kontaktni naslov: marjan.pungartnik @ kkson- line.com URL: http://ww.kksonline.com/ jpungartnikm VDOR ELEKTRONSKEGA DOKUMENTA V LITERATURO Izku{nje z revijo Locutio on-line 1 Pravilo je, da se vsaka nova kultura pojavi kot zametek v obliki umetniške prakse, neke vrste kultno dejanje, ki šele čez čas dobi posvetne oblike, ko ga odkrije posvetni svet. Konceptualizem šestdesetih let je anticipiral kulturo računalnika (Matjaž Hanžek s svojimi topografskimi pesmimi, ki jih je pisal tudi na računalniku, ali Franci Zagoričnik s teksemami, 1 ki so hkrati bile tudi začetek nadbesedilnosti.). Tudi uporaba fotokopirnega stroja za izdelavo knjig pa namerno zanemarjeno grafično ob- likovanje, ki spominja danes na računalniško generiran časnik, v katerega se vnašajo dodatne informacije, korek- ture, dodatno likovno oblikovanje na papirju kot posebna estetska vrednost, je bila nekakšna napoved računalniške dobe. Gre za predstavo živega, rastočega dokumenta, ki je na voljo za spreminjanje vsebine tudi še potem, ko se objavi v končnem stanju. 2 Predstava o končnem stanju dokumenta je v času računalnika izginila, kar velja tudi za literaturo. Je samo besedilo, ki je eno od možnih besedil. Nastajajo zaplete- na razmerja med variantami, konkurenčnimi, kanon- skimi in apokrifnimi, avtentičnimi in neavtentičnimi besedili. 2 Teorija nadbesedila odstira nevidne ali skrite ravni besedila 3 , njegove povezave z drugimi, strukturo sa- mega besedila, ki je bilo doslej v dojemanju bralca pred- vsem linearno. Vsako odstopanje od linearnosti je bralec interpretiral kot estetizacijo, kot estetski sloj (ponavl- janja 4 , numerične strukture v besedilu 5 – Sonetni venec). Tudi napaka v besedilu ni več ni nedoslednost, ampak procesni postopek. Nekatere od napak so lahko prava lit- erarna inovacija, kot je tista, ko je optični čitalec besedilo “Želje za domovino” spremenil v “Zelje za domovino”. Kljuène besede literarni jezik; dokument; nadbesedilo (hypertext); online revija; pisava Keywords literary language; document; hypertext; online journal; script Abstract Language, used by literature, is a sort of assembly of all partial language functions in the unique and independent heritage function. There is a real revolution going on in this laboratory this very moment. Digitalised text ended the illusion of any final state of documents and its technological and social petrified functions. This was brought to our attention by some marginal literary use in sixties of seventies, but today this is the central phenomenon, opening the questions of perception and reception of electronic form as an independent media. Therefore there is of great importance to encourage development of programs that will bring digital texts in the broad use. One of the forms of such program is the first Slovene literary online review Locutio on-line and its story presents some new relations between language and writing.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5