OZ 2004/2

54 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 2 Izvle~ek Knjižnica Matice srbske (BMS) je večji del svoje zbirke starih in redkih publikacij vnesla v elek- tronski katalog. Programsko rešitev, ki je temeljila na začasno dodanih poljih 370–379, je uporab- ljala za opis starih in redkih knjig ter za pripravo tiskanih katalogov. BMS sedaj sodeluje v srbskem sistemu vzajemne katalogizacije COBISS.SR in se pripravlja na uporabo formata COMARC/B tudi za opis tovrstnega gradiva. Klju~ne besede stare in redke knjige; katalogi; BMS; kodiranje cirilice; stara cirilica; UNIMARC; COMARC/B; OPAC Abstract The Matica Srpska Library (Biblioteka Matice srpske, BMS) has entered the major part of its col- lection of rare publications into an online union catalogue. Software solution, based on temporarily added fields 370–379, has been used for the description of old and rare books, as well as for the preparation of printed catalogues. BMS takes part in the COBISS.SR shared cataloguing system of Serbia and is getting ready to also use the COMARC/B Format for descriptions of this type of ma- terial. Keywords old and rare books; rare materials; catalogues; BMS; Cyrillic coding; old Cyrillic script; UNIMARC; COMARC/B; OPAC UVOD V BMS (Biblioteka Matice srpske) hranimo vrsto starih in redkih knjig ter rokopisov, ki so razvrščeni v manjše razdelke ali zbirke. Obdelava zbirk starih in redkih knjig je namenjena predvsem izdajanju tiskanih katalogov za vsako celoto. Doslej smo izdali dve knjigi iz serije Ka- talog starih i retkih knjiga Biblioteke Matice srpske , štiri knjige iz serije Katalog legata Biblioteke Matice srpske 1 in devet knjig iz serije Rukopisne knjige Biblioteke Mati- ce srpske . Do konca tega leta bodo izšli še trije katalogi, iz vsake zbirke eden. Na osnovi lokalne baze podatkov BMS je izšlo pet zvezkov iz serij Stare i retke knjige in Katalog legata , dva zvezka pa sta še v pripravi, s čimer je zajeto skupno 16.135 kataložnih enot. Kataloge iz serije Rukopisne knjige pripravljamo na klasičen način. Priprava kataloga starih in redkih knjig je v obliki in obsegu, kot jo izvajamo v BMS, edinstvena v sistemu COBISS. Knjižnica se je leta 1989 vključila v vzajemno katalogizacijo in že leto kasneje smo spoznali, da ne bo OBDELAVA STARIH IN REDKIH KNJIG V KNJIŽNICI MATICE SRBSKE Novka Šokica-Šuvakovi} Bibilioteka Matice srpske, Novi Sad, Srbija in ^rna gora Kontaktni naslov: novka @ bms.ns.ac.yu mogoče pripravljati zapisov, ki bi služili tako katalogu starih in redkih knjig kot tudi sistemu vzajemne katalogi- zacije, in sicer zaradi naslednjih razlogov: 1. Pomanjkanje standardnih rešitev za obdelavo starih in redkih knjig v formatu UNIMARC, še posebej pri obdelavi publikacij z opombami o izvodu (npr. vnos opomb o poškodbah, rokopisnih dodatkih, historiatu izvoda ...). 2. Potreba po vnosu različnih pisav, ki se pri obdelavi starih in redkih knjig pojavljajo pogosto. V BMS vna- šamo v originalu staro cerkveno in sodobno cirilico ter grško pisavo. 3. Podatki, ki jih vpisujemo za potrebe tiskanega katalo- ga, so obsežnejši od bibliografskega opisa v vzajem- nem katalogu, ki je kratek in namenjen prepoznavanju publikacije v sistemu vzajemne katalogizacije. 4. Pri tiskanih katalogih pripravljamo še dodatne regi- stre, ki se nanašajo na posamezne izvode publikacij. 5. Obdelava starih in redkih knjig ter uporaba standarda ISBD(A) ni bila povsem poenotena po vseh knjižni-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5