OZ 2005/2

86 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 2 V Radencih je od 6. do 8. aprila 2005 potekalo po- svetovanje z naslovom Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ki so ga organi- zirali Pokrajinski arhiv Maribor, Arhiv Republike Slove- nije in DLM – Forum (Document lifecycle management – Forum). Mednarodnega posvetovanja so se udeležili predstavniki iz več kot desetih držav. Med njimi so imeli posebno mesto predstavniki DLM – Foruma iz držav zahodne Evrope in Skandinavije, ki so predstavili svoje izkušnje s področja klasičnega in predvsem elektronskega arhivi- ranja. Glede na to, da se pri nas pripravljamo na sprejetje novega Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, so bili njihovi pogledi in predstavitev tako dobrih kot slabih izkušenj več kot dobrodošli. V nadaljevanju po vsebinskih sklopih navajam kratke povzetke nekaterih izbranih predavanj, 1 vsi predstavljeni prispevki pa so zbrani tudi v zborniku [1]. Uvod v posvetovanje • Vladimir Žumer (vodja Centra za arhivski in stro- kovni razvoj, Arhiv Republike Slovenije) je v svojem prispevku predstavil Arhiviranje elektronskih za- pisov v luči slovenskih predpisov , veljavne predpise o elektronskem arhiviranju ter postopke in pogoje arhiviranja elektronskega dokumentarnega gradiva z vidika predloga novega slovenskega Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Ta zakon naj bi v celoti uredil problematiko elektronske hrambe podatkov in dokumentov. • Claes Gränström (DLM – Forum, Švedska) je v prispevku E-uprava in upravljanje z dokumenti – za- hteve, problemi in rešitve govoril o stanju v arhivski stroki, ki se je v zadnjem času močno spremenila. Število dokumentov eksponentno narašča, pravice do- stopa do teh dokumentov se spreminjajo, zakonodaja na področju arhiviranja postaja skupna več državam (primer EU). Hitrim spremembam v družbi se morajo tako prilagoditi tudi arhivi in arhivska praksa . Nadzor nad sistemi za e-pisarni{ko poslovanje • Richard Blake (Head of the Records Management Advisory Service, The National Archives for England, Wales and the United Kingdom) je v prispevku z na- slovom Ohranjanje avtentičnih elektronskih informa- cij. Interpretacija bistvenih značilnosti zapisov, kot jih za določanje kriterijev hrambe definira ISO 15489 predstavil mednarodni standard ISO 15489, možnosti njegove uporabe za upravljanje dokumentov, določa- nje kriterijev hrambe elektronskih zapisov in predloge uporabe intelektualnega okvirja za kategorizacijo dokumentov glede na bistvene komponente, ki so po- trebne za vzdrževanje ključnih značilnosti dokumen- tov, kot jih definira standard. Prevzemanje e-zapisov v arhive • Terje Pettersen Dahl (Adviser at The National Arc- hives of Norvay, Department of electronic archives) je predstavil Proces prenosa elektronskega arhivskega gradiva (norveški državni arhiv) – celoten proces prenosa elektronskega arhivskega gradiva od pregle- dovanja gradiva do dolgoročne hrambe dokumentov v elektronski obliki. Predstavljen je bil tudi vpliv zakonodaje na proces in standardi, ki jih je norveški državni arhiv določil za podporo upravljanju arhivske- ga elektronskega gradiva. Informatika • Žarko Štrumbl (višji svetovalec, arhivist za gradivo uprave po letu 1945, Arhiv Republike Slovenije) je v prispevku Hramba elektronske dokumentacije v pove- zavi z roki hrambe govoril o tem, kako postaja varno arhiviranje dokumentov v izključno elektronski obliki vedno bolj pomembno, saj se uporaba elektronskih in elektronsko podpisanih dokumentov nezadržno širi. Avtor je v ta namen predlagal ustanovitev agencije ali urada za izdajanje varnih časovnih (elektronskih) ži- gov, ki bi zagotavljal nadzor na tem področju, obenem pa bi bilo elektronsko arhiviranje potrebno tudi pravno urediti. POSVETOVANJE TEHNI^NI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASI^NEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5