OZ 2005/4

M 241 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izvle~ek Žalostna prelomnica v delovanju Narodne in univerzitetne knjižnice Bosne in Hercegovine (NUB BiH) je leto 1992, ko je bila knjižnica v vojni požgana. Odtlej tečejo prizadevanja za njeno ob- novo, ki jo podpirajo mednarodne organizacije. Danes okoli 1200 knjižnic deluje v zapletenih raz- merah daytonske organiziranosti države. Avtomatizacija se je začela že leta 1989 in do leta 1992, ko je bil razvoj prekinjen, je bilo kreiranih več kot 20.000 bibliografskih zapisov. Od leta 1996 spet poteka sodelovanje knjižnic iz BiH in IZUM-a in leta 1998 je bil podpisan dokument Računalniško povezovanje knjižnic v BiH preko interneta kot podlaga enotnega knjižničnega informacijskega sistema v državi. Ustanovljen je bil COBISS center, ki je zaradi nerešenega vprašanja financiranja leta 2004 prenehal delovati. Takrat je vzajemna baza že vsebovala 167.000 zapisov. Leta 2005 je bila podpisana krovna pogodba med NUB BiH in IZUM-om in aprila tega leta je bil sistem COBISS.BH ponovno aktiviran in zajema 12 knjižnic. Še vedno pa ni celovito rešeno financiranje knjižnic, zato je veliko odprtih vprašanj glede obnove knjižnic, varovanja kulturne dediščine in digitalizacije gradiva. Klju~ne besede Narodna in univerzitetna knjižnica Bosne in Hercegovine (NUB BiH), COBISS.BH, Virtualna knjižnica (VIB BiH) Abstract The year 1992 was indeed a sad turning point for the National and University Library of Bosnia and Herzegovina, which was burnt down during the war. Since then, efforts supported by several international organisations have been made to renew the library. Over 1200 libraries operate today under rather complicated conditions imposed by the Dayton organisation of B&H. In 1989, the automation of Bosnian libraries began. In 1992, when it stopped, over 20,000 bibliographic records were created. Four years later, in 1996, the co-operation between the libraries from B&H and CO- BISS was renewed and, in 1998, a document was signed on internet linking of Bosnian libraries to provide one library information system in the country. The COBISS Centre was established but due to financial reasons stopped operating in 2004. At that time, the shared bibliographic database already contained 167,000 records. A year later, the National and University Library of Bosnia and Herzegovina signed an umbrella contract with IZUM. In April of the same year, the COBISS.BH system was reactivated and now includes 12 libraries. Financing of libraries is a problem that has still not been entirely solved, and consequently affects the renewal of libraries, cultural heritage preservation and library material digitisation. Keywords National and University Library of Bosnia and Herzegovina, COBISS.BH, Virtual Library of Bos- nia and Herzegovina UVOD Za knjižničarstvo Bosne in Hercegovine kljub dolgi tradiciji danes ne moremo reči, da lahko popolno- ma zadovolji zahteve uporabnikov ali da lahko redno AVTOMATIZACIJA IN KNJIŽNICE V BIH Nevenka Hajdarovi} Nacionalna in univerzitetna knjižnice Bosne in Hercegovine Kontaktni naslov: nevenka.hajdarovic €vibbih.ba spremlja tokove sodobnega knjižničarstva. Razlogov za takšno stanje je več. Eden izmed njih, ki bistveno vpliva na položaj knjižničarstva v državi, je prav goto- vo neusklajenost zakonskih predpisov v BiH, entitetah in kantonih.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5