OZ 2005/4

246 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izvle~ek Narodna knjižnica sv. Cirila in Metoda deluje od leta 1878 in danes hrani 7 milijonov dokumentov ter en milijon bibliografskih zapisov v bazi podatkov. Obstaja centralni katalog tujih časopisov in tuje literature za 182 knjižnic v državi. Poizkus iz leta 1993, da bi vzpostavili nacionalno avtomati- zirano knjižnično informacijsko mrežo, ni uspel, ker država ni zagotovila potrebnih sredstev. Smo pred odločitvijo o spremembi programske opreme v bolgarskem knjižničnem sistemu. Klju~ne besede Nacionalna knjižnica Bolgarije, WINISIS, bolgarski centralni elektronski katalog tujih knjig Abstract St. Cyril and Methodius National Library has been operating since 1878. Today the library’s col- lection contains more than 7 million items, and there are 1 million bibliographic records in its databases. A Union Catalogue of foreign periodicals has been created and it includes bibliographic information collected by 182 libraries in the whole country. The attempts from 1993 to create an integrated automation library system unfortunately failed as the state did not invest in the project. At this point, we are considering changing software in the Bulgarian library system. Keywords National Library of Bulgaria, WINISIS, Bulgarian electronic Union Catalogue of foreign literature KRATKA PREDSTAVITEV KNJIŽNICE Nacionalna knjižnica sv. Cirila in Metoda (Narodnata biblioteka “Sv. Kiril i Metodij”) je največja knjižnica v Bolgariji in hkrati najstarejša ustanova, zgrajena po osa- mosvojitvi leta l878. Je bolgarska nacionalna knjižnica in njene glavne naloge so: • evidentiranje nacionalne tiskane produkcije in vse druge dokumentacije skladno z Zakonom o obveznem izvodu od leta 1897, zaradi česar je knjižnica glavni center za zagotavljanje informacij mnogim avtomati- ziranim knjižnicam v Bolgariji, ki posredujejo te in- formacije svojim uporabnikom v obliki baz podatkov; • varovanje (arhivske) zbirke bolgarske književnosti; • zbiranje tuje literature z nakupi ali zameno knjig z več kot 2.000 knjižnicami po vsem svetu; • zbiranje, obdelava in varovanje zbirk rokopisov, ar- hivskega gradiva, zemljevidov, slik in grafik, zvočnih zapisov, partitur itd.; • zagotavljanje službe za dostavo dokumentov, med- knjižnične izposoje na lokalni in mednarodni ravni; KRATKO PORO^ILO O STANJU AVTOMATIZACIJE V NA- CIONALNI KNJIŽNICI "SV. CIRIL IN METOD", SOFIJA Marina Vasileva Nacionalna knjižnica Bolgarije, Sofija Kontaktni naslov: automation €nationallibrary.bg • zagotavljanje širokega spektra referenčnih in informa- cijskih storitev; • v prihodnosti zagotavljanje storitev, podobno kot jih izvajata centra ISBN in ISSN v Bolgariji za glasbeni tisk in elektronske vire; • koordiniranje dejavnosti na področju knjižnične stati- stike, standardov in vseh drugih dejavnosti, povezanih s knjižnicami, kot raziskovalni in svetovalni center na področju knjižničarstva. Fond knjižnice obsega več kot 7 milijonov dokumen- tov, skupno število vseh zapisov v njenih bazah poda- tkov v letu 2004 je preseglo en milijon. Registriranih je bilo več kot 20.000 bralcev in 120.000 obiskov knjižnice. Uporabljenih je bilo več kot 600.000 doku- mentov. V knjižnici dela 277 ljudi, njeni izdatki pa so v minulem letu presegli dva milijona BGN (približno en milijon evrov). V letu 2004 je vlada dala knjižnici posebno dotacijo za nakup nove strojne opreme. Tako smo 60 % ra- čunalnikov zamenjali z novimi, načrtujemo pa tudi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5