OZ 2005/4

M 279 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 ni, da ni bilo virov, ki naj bi te kriterije zadovoljili. 1.4 Zaklju~na opomba Iskanja in izbire virov ne podpira nobena programska oprema. V poskusni fazi zaradi tega še nismo imeli težav, možno pa je, da se bodo pojavile v prihodnosti. Nimamo nobenega namena, da bi uporabili programsko opremo za avtomatsko zajemanje podatkov na spletu. Po vsej verjet- nosti pa tudi ne bi bila preveč koristna glede na potrebo po intelektualnem vrednotenju in obdelavi kataložnih zapisov. Kljub temu bomo po vsej verjetnosti v prihodnosti kakš- no programsko opremo le potrebovali, seveda pa je vse odvisno od prihodnjega razvoja. Morda bi lahko uporabili tudi RSS-format za komuniciranje, vendar samo pod po- gojem, da bi ga začeli vsi uporabljati. 2 Odlo~itev v zvezi s katalogizacijo virov v bibliografskih bazah podatkov 2.1 Filozofija Za obdelavo virov, namenjenih tematskim portalom, so se v primerjavi z EIP uporabljale drugačne metode. Novo je to, da se internetni viri katalogizirajo v skladu z bibliografskimi standardi za bibliografske baze podatkov. Zapise je možno uporabiti (ali prirediti) za vzajemne baze podatkov. Med pripravljalno fazo smo izbrali ustrezne baze poda- tkov in ustrezne standarde. Med slednjimi smo se odloči- li za splošne, tako da ustrezajo vsem tematskim portalom. 2.2 Baze podatkov Za nobenega od obeh portalov, s katerima upravlja Na- rodna knjižnica, nismo ustvarili nove baze podatkov, temveč smo za oba uporabili že obstoječo bazo podatkov WEB. WEB je ena od bibliografskih baz podatkov Narodne knjižnice z enakimi glavnimi lastnostmi: knjižnični si- stem Aleph, format MARC 21, katalogiziranje po pravilih AACR2R. Katalogizatorji imajo na razpolago tudi nor- mativne baze podatkov Narodne knjižnice. Baza podatkov WEB je namenjena katalogizaciji čeških internetnih virov za nacionalno bibliografijo in je pove- zana s projektom Webarchiv. Zapisi za portale so samo pomožni in niso na voljo uporabnikom baze podatkov WEB. 2.3 Uporabljeni standardi Za zapise, namenjene portalom, smo uporabili enake standarde kot za druge bibliografske zapise. O tem so tekle živahne razprave. Raven bibliografskega opisa je trenutno zelo blizu minimalnim zahtevam vzajemne baze podatkov, zahteve po vsebinskem opisu pa so visoke. Kadar govorimo o standardih, imamo v mislih zlasti AACR2R in MARC 21 ter smernice za katalogizacijo internetnih virov. EIP je bil prvi portal, kjer smo uporabili pregledno tabelo kot orodje za ocenjevanje knjižnične zaloge v funkciji iskalnega orodja. Pregledno tabelo smo v baze podatkov Narodne knjižnice že uvedli. Zato smo jo prilagodili specializiranim zapisom KIZ, tako da smo jo primerjali s klasifikacijo, ki jo uporablja Inštitut KIZ. 2.4 Predmetna katalogizacija Predmetna katalogizacija je najpomembnejša. Na tem po- dročju katalogiziranja ni bilo nobenih pogajanj o izjemah ali poenostavitvah. MARC 21 se uporablja v celoti. V vseh primerih, razen pri prostih ključnih besedah, je treba podatke preveriti v normativnih bazah podatkov Narodne knjižnice. Če izraza ni mogoče najti v nobeni normativni bazi podatkov, ga sicer lahko uporabimo, vendar ga moramo dodati v bazo podatkov. Pravila za dodajanje izrazov v normativne baze podatkov je treba za bazo podatkov WEB še izpopolniti. Sedanja pravila, ki veljajo za veli- ke baze podatkov, v vseh primerih še ne ustrezajo tre- nutno še vedno majhni bazi podatkov. 3 Razvoj zasnove, uporabni{kega vmesnika in indeksov Prej omenjene probleme smo že rešili. Sprejeli smo pravila, ki jih zdaj proučujemo. Izpopolnjevanje sode- lavcev poteka individualno, skladno z njihovim znanjem in izkušnjami. Delajo v parih. Eden je odgovoren za iz- biro vira, obdelavo kratkega zapisa v bazah podatkov ter poznejše preverjanje povezav. Drugi je specializiran katalogizator. Če še ni, ga je treba ustrezno izobraziti. To seveda ni idealna rešitev, saj je treba predmetno analizo izvajati dvakrat. Zavedamo se, da delo katalogizatorja za- hteva visoko strokovnost, zato nikakor ne more biti samo hobi nekega drugega strokovnjaka. Vemo, da so ljudje s tehničnega področja zelo zaposleni in pogosto vključeni v druge projekte. Torej je bil to najboljši način, kako raz- deliti delo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5