OZ 2005/4

M 281 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izvle~ek Predstavljen je kooperativni referenčni servis Vprašaj knjižničarja, v katerem sodeluje 11 institucij in je uradno začel delovati 1. januarja 2005 v sistemu COBISS.SI. Prikazana je zgodovina servisa – od prvih idej v letu 2001 ter organizacija, pravila in delovanje servisa, ki ponuja poleg e-pošte še novo obliko referenčne storitve, to je klepet po spletu. Klju~ne besede referenčni servis Vprašaj knjižničarja Abstract Presented is a collaborative reference service Ask a Librarian, which based on a joint effort by 11 institutions officially started operating in the COBISS.SI system on 1 January 2005. Along with the history of the service from the first conceptual ideas in 2001 to the organisation and rules, also pre- sented in this paper is its operation that provides, together with the E-mail service, additional new Web Chat service. Key words reference service Ask a Librarian UVOD IZUM in tudi knjižnice imajo precej izkušenj z zagotav- ljanjem pomoči in referenčnih storitev, in sicer na različ- ne načine: • V preteklosti - obisk, klasičen referenčni pogovor, - telefon. • Z razvojem tehnologije in vse večjih potreb uporabni- kov - e-pošta, - klepet po spletu. Prednost referenčne storitve po e-pošti je možnost posre- dovanja spletnih naslovov ter večje količine informacij. Razvoj iskalnikov in vse večja možnost dostopa do inter- neta pa ima za posledico, da se uporabniki zatekajo k samostojnemu iskanju informacij na spletu. Uporabniki in knjižničarji tako izgubljajo medsebojni stik. Manjša se tudi obisk v knjižnicah. Knjižnice bi morale z upora- bo nove tehnologije, npr. z orodjem, ki ponuja klepet po spletu, iti uporabnikom nasproti. Uporabnik pa bi se mo- ral zavedati, da so informacije, ki mu jih posreduje knjiž- REFEREN^NI SERVIS VPRA[AJ KNJIŽNI^ARJA V SISTEMU COBISS.SI Romana Muhvi~ Šumandl Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: romana.muhvic €izum.si ničar/informator preko spletnega klepeta, selekcionirane, kar pomeni, da jih je sicer manj, vendar so običajno ka- kovostnejše, kakor če bi jih s spleta pridobil sam. Razen tega so lahko v spletnem klepetu potrebne informacije posredovane takoj, saj informator v pogovoru sproti raz- bira uporabnikove potrebe. REFEREN^NI SERVIS VPRA[AJ KNJIŽNI^ARJA V SISTEMU COBISS.SI Referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI je zasnovan kooperativno. Prednost koope- rativnega referenčnega servisa je zagotovitev potrebnega osebja in tudi kakovosti servisa (več nas je, več in bolje lahko odgovorimo, saj med seboj sodelujemo, si poma- gamo). Takšen kooperativni servis je najbolj sprejemljiv tudi za- radi stroškov, saj se stroški za drago programsko opremo in vzdrževanje le-te porazdelijo med več knjižnic. Zahteva pa tak servis obsežno načrtovanje in dogovarja- nje, kompleksno kadrovsko razporeditev.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5