OZ 2005/1

32 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 1 Izvle~ek Prispevek opisuje spletno aplikacijo za bibliografije raziskovalcev, strokovnih sodelavcev in prispev- kov iz serijskih publikacij, ki je bila razvita v okviru sistema COBISS.SI. Navedeni so možni načini oblikovanja različnih vrst bibliografij in načini izbora in/ali izločanja bibliografskih enot pri izdelavi bibliografij avtorjev/raziskovalcev. Predstavljena je prenovljena arhitektura aplikacije in način vodenja statistik uporabe spletne aplikacije in kreiranja bibliografij na aplikacijskem strežniku. Klju~ne besede bibliografije; statistike; XML; JSP; splet . Abstract The web application developed within the COBISS.SI system and intended for bibliographies of re- searchers and professionals as well as for articles published in serials is addressed. Possible methods for creating different types of bibliographies and methods for selecting and/or excluding bibliographic items when creating bibliographies of authors/researchers are presented. The re-designed application architecture and the method for keeping statistics on the web application use and the creation of bibli- ographies on the application server are described. Keywords bibliographies; statistics; XML; JSP; web UVOD Maja leta 2004 je bila razvita nova verzija (V2.1) spletne aplikacije za bibliografije v sistemu COBISS.SI (http:// splet02.izum.si/cobiss/Bibliographies.jsp?init=t) , ki vklju- čuje bibliografije raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter bibliografije prispevkov v serijskih publikacijah. Splet- na aplikacija je bila izdelana na osnovi obstoječe spletne aplikacije za bibliografije raziskovalcev in spletne apli- kacije za prispevke v serijskih publikacijah, z dodanimi funkcijami pošiljanja bibliografij po e-pošti in selektivnega izbora bibliografskih enot pri izdelavi bibliografij razisko- valcev in strokovnih sodelavcev. Spletna aplikacija je tudi tehnološko posodobljena in je narejena v tehnologiji JSP ( JavaServer Pages , http://java.sun.com/products/jsp/) . Aplikacija omogoča oblikovanje bibliografij v različnih formatih (HTML, LaTeX, TXT) in z različnimi nabori znakov (Windows 1250, ISO 8559-2, Unicode (UTF-8), csz). Oblikovane bibliografije vsebujejo določene bibli- ografske enote iz vzajemne baze podatkov COBIB.SI, ki se lahko izpišejo v treh formatih: SPLETNE BIBLIOGRAFIJE V SISTEMU COBISS.SI Gordana Budimir Lidija Curk Institut informacijskih znanosti (IZUM), Maribor Kontaktni naslov: gordana.budimir€izum.si, lidija.curk€izum.si • ISO 690 ( Documentation – Bibliographic References – Content, Form and Structure ), • ISBD ( International Standard Bibliographic Descrip- tion ) – po standardu IFLA, • IEEE – oblika se uporablja v publikacijah IEEE ( Insti- tute of Electrical and Electronics Engineers ). Standardni izpis bibliografije ne vključuje povzetkov, lahko pa izberemo: • izpis vseh povzetkov, • izpis povzetkov v slovenščini, • izpis povzetkov v angleščini. Povzetek bo izpisan, če je sestavni del bibliografskega zapisa. Aplikacija omogoča tudi izbor bibliografskih enot, ki bodo vključene v izpis bibliografije za določenega avtorja/raziskovalca ali serijsko publikacijo, od določene- ga leta izida in/ali do določenega leta izida. Oblikovane bibliografije se lahko izpišejo v spletnem brskalniku

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5