OZ 2005/4

234 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 2002 je bila imenovana Komisija za podeljevanje li- cenc, ki deluje po Pravilniku za dodeljevanje licenc za delo v segmentu COBISS/Katalogizacija. Po uspešno opravljenem izpitu komisija izda dovoljenje za kreira- nje zapisov v vzajemni bazi. PERSPEKTIVE Odločitev knjižnic v Črni gori, da namestijo programski paket COBISS je popolnoma upravičena in skrajno raci- onalna rešitev, če se vzame v obzir, da so to v glavnem male knjižnice in da je v tem malem sistemu drago upo- rabljati in vzdrževati več različnih programov. Njihova vključitev v sistem vzajemne katalogizacije jim omogoča racionalnost v poslovanju, ker bodo lahko zelo hitro avtomatizirale svoje zaloge s pomočjo COBISS.Net-a, avtomatizirale izposojo in medknjižnično izposojo in dale svoje zaloge v uporabo vsem uporabnikom. Priključevanje knjižnic v kooperativni knjižnični informacijski sistem Črne gore zahteva izpolnitev po- gojev, o katerih smo prej govorili in ki predstavljajo precejšnja materialna sredstva za komunikacijsko in računalniško infrastrukturo, za dogovorjene obvezno- sti po licenci, za izobraževanje kadrov in drugo. Da bi se ta projekt uresničil, je treba poleg lokalnih sredstev zagotoviti tudi sredstva iz mednarodnih donacij, po načrtu in po fazah. V tej fazi razvoja je prvi nujen korak ustanovitev COBISS centra Črne gore (po preučevanju razmer bi bil ta v okviru CNB CT), ki bi moral zagotavljati vse tehnič- ne, strokovne in izobraževalne storitve in pomoč vsem knjižnicam v sistemu. Druga faza projekta mora zaobjeti vse splošne (javne) knjižnice, potem druge knjižnice fakultetnih enot uni- verz Črne gore, vse druge specialne knjižnice in šol- ske knjižnice (knjižnice osnovnih in srednjih šol). ZAKLJU^EK Z izgradnjo kooperativne mreže knjižnic v Črni gori v programski opremi COBISS se bo sodelovanje med knjižnicami, šolami, izobraževalnimi, znanstvenorazisko- valnimi in drugimi institucijami izboljšalo v smislu po- vezovanja kulture in informacij, zagotavljanja storitev, ki so nujno potrebne za vsakdanje življenje – tako profesio- nalnih uporabnikov kot tudi preostalih prebivalcev. Samo na ta način bodo lahko knjižnice uresničile svojo vlogo, ki jim je bila zaupana v družbi znanja. Iz srbščine prevedla Renata Zadravec Pešec.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5